Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas – valstybės mokslo institutas, atliekantis prioritetinius valstybei lituanistinius tyrimus ir turintis strateginės reikšmės statusą.

Istorija.Kultūros ir meno instituto pavadinimu įkurtas 1990 m. tikslu valstybiniu lygiu įteisinti Lietuvoje ligi tol nevykdytus nacionalinės kultūros tyrimus ir atspindi mokslo politikos pokyčius, atgavus šalies nepriklausomybę. 1995 m. tarptautinių ekspertų pripažintas elitiniu  mokslo tyrimų institutu. 2002 m. prie jo prijungus Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto filosofijos padalinius tapo Kultūros, filosofijos ir meno institutu. Nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Atliekami tyrimai. Institutas yra tarpdisciplininis, jame vykdomi fundamentiniai ir taikomieji Lietuvos kultūros paveldo ir šiuolaikinės kultūros tyrimai. Tiriamos įvairios kultūros sritys: dailė, muzika, teatras, senovės baltų kultūra, religinė ir filosofinė mintis, įvairių laikotarpių kultūrinis ir meninis Lietuvos gyvenimas, atliekami tautinio  tapatumo, vertybių, lyginamieji ir tarpdisciplininiai tyrimai. Jie atitinka vyriausybės patvirtintas mokslinių tyrimų kryptis: 1. Lietuvos kultūros paveldo ir meno istorijos tyrimai, 2. Tarpdisciplininiai Lietuvos kultūros tyrimai, 3. Lietuvos filosofijos istorijos tyrimai ir šiuolaikinė Lietuvos filosofija

Tyrėjai. Institute dirba žymiausi įvairių meno sričių specialistai, filosofijos ir kultūros žinovai, ne vienas jų yra pelnęs valstybines kultūros ir meno, valstybines mokslo premijas. Sutelktas patyrusių specialistų  kolektyvas pajėgus atlikti fundamentinius kolektyvinius tyrimus. 2016 m. LKTI dirbo 67 tyrėjai (66 turi mokslo laipsnį).

Misija. Institute atliekamais tyrimais išaiškinti ir atskleisti pamirštus įvairiatautės Lietuvos kultūros paveldo klodus, daryti juos prieinamus plačiajai visuomenei, tuo prisidėti prie kultūrinės plėtros ugdant, stiprinant ir puoselėjant tautinę savimonę, kultūrinį pilietiškumą, tarptautine tyrimų sklaida prisidėti prie Europos kultūrinės erdvės plėtros ir  turtinimo.