Rolandas Kregždys

Rolandas Kregždys – humanitarinių mokslų srities filologijos mokslų krypties daktaras, mokslo darbuotojas. 1992 m. baigė Kauno 31-ąją vidurinę mokyklą. 1992–1998 m. studijavo klasikinę filologiją Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 1996 m. baigė klasikinės filologijos bakalauro, 1998 m. – klasikinės filologijos magistro studijų programą. 2001 m. įstojo į Vilniaus universiteto baltų kalbotyros doktorantūrą – domėjosi lietuvių, latvių ir prūsų kalbų fonetikos, morfologijos, akcentologijos, semantikos ir etimologijos problemomis. 2005 m. spalio 26 d. apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties darbą Paveldėtieji baltų kalbų kūno dalių pavadinimai (ŏ/ā kamienai), už kurį jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Nuo 2007 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, nuo 2011 m. – taip pat  ir Lietuvių kalbos institute. Mokslo tyrimų sritys: 1) baltų religija ir mitologija, šaltiniotyra; 2) lyginamoji baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų gramatika, etimologija.

Nuo 2012 m. yra oficialusis tarptautinio leidinio Acta Baltico-Slavica (Archaeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia) – Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa 00-337, ul. Bartoszewicza 1B m. 17) – recenzentas.

El. paštas: Rolandas.Kregzdys@LKTI.LT

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

R. Kregždys. Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės (ŏ/ā kamienų kūno dalų pavadinimai) / Lexical-semantic variants in Baltic languages (the hereditary names of body parts with ŏ/ā stems). Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010 (ISBN 978-9955-868-22-4);

R. Kregždys. Baltų mitologemų etimologijos žodynas I: Kristburgo sutartis / Etymological Dictionary of Baltic Mythologemes I: Christburg Treaty. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012 (ISBN 978-9955-868-50-7).

Straipsniai:

R. Kregždys. 2003. Dėl lie. sparnas ir Pabaltijo finų perna „blužnis“ / Concerning Lith. sparnas and Finnik perna “spleen”. Baltistica 37(1), 34 (ISSN 0132-6503);

R. Kregždys. 2003. Dėl lie. ãmas / Concerning Lith. ãmas. Baltistica 37(2), 269–272 (ISSN 0132-6503);

R. Kregždys. 2004. Lie. barzdà „barba“: samplaikos -zd- kilmės klausimu / Lithuanian barzdà ‘barba’: concerning the origin of the cluster -zd-. Acta Linguistica Lithuanica 51, 15–27 (ISSN 1648-4444);

R. Kregždys. 2006. Prūsų nom. prop. Borssythe. Baltų onomastikos tyrimai / Nomen Proprium Prussian Borssythe. Sudarė L. Bilkis ir kt. Vilnius, 158–168 (ISBN 978-9955-704-16-4);

R. Kregždys. 2006. Were the Baltic and Slavic names of the “Filix” fern taboo? Acta Baltico-Slavica 30, 135–143 (ISSN 0065-1044);

R. Kregždys. 2008. Teonimų, minimų Sūduvių knygelėje, etimologinė analizė – dievybių funkcijos, hierarchija: Puschayts / Puschkayts // The etymological analysis of the names of the deities mentioned in “Yatvigian Book” – functions of the deity, hierarchical position: Puschayts / Puschkayts. Res humanitariae 3, 49–74 (ISSN 1822-7708);

R. Kregždys. 2008. Teonimų, minimų Sūduvių knygelėje, etimologinė analizė – dievybių funkcijos, hierarchija: Bardoayts / Gardoayts / Perdoytus // // The etymological analysis of the names of the deities mentioned in “Yatvigian Book” – functions of the deity, hierarchical position: Bardoayts / Gardoayts / Perdoytus. Res humanitariae 4, 79–106 (ISSN 1822-7708);

R. Kregždys. 2009. Sūduvių knygelė – vakarų baltų religijos ir kultūros šaltinis. I dalis: formalioji analizė / “The Yatvigian book” – a source of religious practices and beliefs of the Western Balts. Part one: formal analysis. Lituanistica 55 (3–4 [79-80]), 174–187 (ISSN 0235-716X);

R. Kregždys. 2009. Pr. Romow pagal Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kroniką“ ir kitos istorinės interpretacijos iki mūsų laikų (toponimo etimologinė analizė, lokalizacija) / Ethymological analysis and localization of the Prussian Romow according to Peter of Dusburg “Chronicon Terrae Prussiae” (The Chronicle of the Prussian land) and other historical interpretations up to nowadays. Senovės baltų kultūra 8. Tai, kas išlieka. Vilnius: Kronta, 120–184 (ISBN 978-609-401-027-9);

Р. Крегждис. 2009. Прусс. Curche: этимология теонима, функции божества; проблематика установления культовых соответствий на почве обрядовой традиции восточно-балтийских, славянских и других индоевропейских народов / OPr. Curche: etymology of the theonym, functions of the deity; problematics concerning the establishment of cult conformity of the Eastern Baltic, Slavic and other IE tribes’ ceremonial tradition. Studia Mythologica Slavica 12, 249–320 (ISSN 1408-6271);

R. Kregždys. 2009. Ide. suff. *-ko- semantinė sklaida baltų kalbose / Semantic spread of the IE suff. *-ko- in Baltic Languages. Res humanitariae 6, 112–132 (ISSN 1822-7708);

R. Kregždys. 2009. Nomina collectiva formanto *-ā įtaka ŏ/ā kamienų variantų, reiškiančių kūno dalis, akcentinei raidai. Nomina collectiva pliuralizacijos ir akcentinės kaitos sąsajos. Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika / Influence of the Formant *-ā of Nomina Collectiva on the Accentual Development of ŏ/ā -stem Variants Denoting Parts of the Body. Interaction between the Pluralization and Accentual Alternation of Nomina Collectiva. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 135–160 (ISBN 978-609-411-027-6);

R. Kregždys. 2009. Baltų kalbų lingvistiniai ir mitologiniai duomenys lie. kãktas / kaktà, la. kakts / kakta rekonstrukcijai // The Linguistic and Mythological Data for Reconstruction of the Protosememe of the Forms Lith. kãktas/kaktà and Latv. kakts/kakta. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 13(1). Liepāja: Liepājas Universitāte, 256–269 (ISSN 1407-4737);

Р. Крегждис. 2010. Восточнославянские боги Киевской Руси: Стрибог (сопоставительный анализ данных славянской и балтийской мифологических систем) / Eastern Slavic Gods of Kiev Russia: Stribog (comparative analysis of the Slavic and Baltic mythological data). Studia Mythologica Slavica 13, 211–232 (ISSN 1408-6271);

R. Kregždys. 2010. M. Stryikowskio veikalo Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi teonimai: Chaurirari / Theonyms in M. Stryikowski’s work “Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi”: Chaurirari. Acta Linguistica Lithuanica 62–63, 50–81 (ISSN 9771648444013);

R. Kregždys. 2010. Prūsų dievybė Curche / Prussian deity Curche. Kultūrologija. Istorinės vietos, atmintys, tapatumai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 90–106 (ISSN 978-9955-868-20-0);

Р. Крегждис. 2011. Прусс. laucks ‘поле’, лат. lūcus ‘священная роща, лес’, арх. лат. lūcus ‘свет, день’ и др. / OPr. laucks ‘field’, Lat. lūcus ‘sacred grove’, arch. Lat. lūcus ‘shine, day’ Acta Linguistica Petropolitana 7(1). Санкт-Петербург: Наука, 48–63 (ISBN 978-5-02-038262-6);

Р. Крегждис. 2011. Реконструкция мифопоэтического образа утки (Anas) (по данным письменных источников и фольклора балтийцев, славян и других И-Е народов) / Reconstruction of the mythopoetical image of a duck (Anas) (according to the written sources and folklore data of Baltic, Slavic and the other IE peoples). Studia Mythologica Slavica 14, 253–290 (ISSN 1408-6271);

R. Kregždys. 2011. Baltiškųjų teonimų perteikimo ir dievų funkcijų nustatymo problematika Jano Łasickio veikale „De diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum“: Salaus, Klamals, Atlaibos, Tawals /Theonyms in J. Łasicki’s work “De diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum”: Salaus, Klamals, Atlaibos, Tawals. Perspectives of Baltic Philology 2. Poznań: Wydawnictwo „Rys“ & Authors, 101–121 (ISBN 978-83-60517-79-6);

R. Kregždys. 2011. Baltų metempsichozė: velionio išlydėjimo papročio, aprašyto P. Orozijaus kronikos Wulfstano intarpe ir „Sūduvių knygelėje“, verifikavimo klausimu / Baltic Souls’ Transmigration Phenomenon: Verification of the Departed Dead-Office in the P. Orosius “Historiae adversum paganos” Relation of Wulfstan and “Yatvigian Book”. Res humanitariae 10, 71–107 (ISSN 1822-7708);

Р. Крегждис. 2011. Словообразовательные модели сложных слов прусского языка: проблема реконструкции типа āmreḍita (compositionsartige Wörter) (на материале гидронимов и топонимов с прусск. компонентом laucks „поле“) / Word-formation models of the Prussian compounds: a problem of āmredita type (compositionsartige Wörter) reconstruction (using toponyms and hydronyms with a making component OPr. laucks “field”). Культурное наследие Восточной Пруссии 1. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; Институт литовского языка, 96–103 (ISBN978-609-411-065-8);

Р. Крегждис. 2011. К этимологии греч. ἐσσήν / Etymology of Greek ἐσσήν. Индоевропейское языкознание и классическая филология– XV. Санкт-Петербург: Наука; 282–289 (ISBN97 8-5-02-038261-9);

R. Kregždys. 2011. Baltų kalbų nomina agentia su suff. *-īnā kilmės ir semantinės raidos ypatumai („deivės“ Žemynos verifikavimo klausimu) / Derivation and Development of Baltic nomina agentia with Suff. *-īnā (Verification of the Authenticity of the ‘goddess’ Žemyna). Baltu filoloģija 20(1), 53–78 (ISSN 1691–0036; ISBN 978-9984-45-083-4);

R. Kregždys. 2011. Rytų baltų fitonimų morfeminio skaidymo ypatumai (etninės žodžių identifikacijos problematika) / Morphological segmentation peculiarities of Eastern Baltic Phytonymes (ethnical identification topics of the lexemes). Acta Linguistica Lithuanica 64–65, 137–164 (ISSN 9771648444013);

Р. Крегждис. 2011. Этимология русс. диал. анчутка / Etymology of the Russian Dialectal Lexeme aнчутка. Acta baltico-slavica 35, 131–141 (ISSN 0065-1044);

R. Kregždys. 2011. Pr. Romow: tekstologinė, etimologinė, mitologinė analizė / On O.Pr. Romow: Textological, Ethymological and Mythological Analysis. Baltų onomastikos tyrimai 2. Red. L. Bilkis ir kt. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 158–180 (ISBN 978-609-411-068-9);

R. Kregždys. 2012. Charakterystyka słownika polonizmów w języku litewskim / Polish loanwords in Lithuanian – Lexis specification. LingVaria 14(2). Kraków: Księgarnia Akademicka, 125–146 (ISSN 1896-2122);

Р. Крегждис. 2012. Данные к реконструкции балто-славянского похоронного обряда: кашуб. donota ‘молоко’ (лексико-семантические параллели балто-славянского ареала) / The data to reconstruction of Baltic-Slavic funeral ceremony: Kashubian donota ‘milk’ (Baltic and Slavic lexical equivalents). Studia Mythologica Slavica 15, 217–230 (ISSN 1408-6271);

R. Kregždys. 2012. Baltų mitologemų genezė: amalas ‘Viscum album’ / Origin of Baltic Mythologemes: MistletoeViscum album”. Sakralieji baltų kultūros aspektai. Senovės baltų kultūra 9. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 260–292 (ISBN 978-9955-868-52-1);

R. Kregždys. 2012. Bendroji baltų kalbų leksika: flora / Kopīgā baltu valodu leksika: flora / General Lexis of the Baltic Languages: Flora. Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 190–211 / 13–34 / 369–392 (ISBN 978-609-411-083-2);

I. Jansone, A. Leskauskaitė, S. Ambrazas, R. Kregždys. 2012. Gervuogės pavadinimai / Kazenes nosaukumi / Names of the Blackberry. Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 278–281 / 100–102 / 463–467 (ISBN 978-609-411-083-2);

A. Leskauskaitė, A. Stafecka, S. Ambrazas, R. Kregždys. 2012. Kankorėžio pavadinimai / Čiekura nosaukumi / Names of the Cone. Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 267–274 / 89–96 / 451–461 (ISBN 978-609-411-083-2);

R. Kregždys. 2013. Ancient Baltic Religion: Evaluation of Archetypes Authenticity. Oriental Studies. Between East and West. Scientific Papers. University of Latvia, vol. 793. Rīga: Latvijas Universitāte, 91–98 (ISSN 1407-2157);

R. Kregždys. 2013. Rytų baltų fitonimo avietė (Rubus) morfologinė raida ir etimologinių sąsajų problematika / East Baltic names of the raspberry (Rubus): morphological analysis, retrieval of the etymological links of the phytonym. Acta Linguistica Lithuanica 69, 63–80 (ISSN 9771648444013);

Leskauskaitė A., Kregždys R., Stafecka A. 2013. Āboliņa nosaukumi / Dobilo pavadinimai / Names of the Clover. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 148–157, 454–458 (ISBN 978-609-411-100-6);

Leskauskaitė A., Kregždys R., Stafecka A. 2013. Saulespuķes nosaukumi / Saulėgrąžos pavadinimai / Names of the Sunflower. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 158–163, 459– 461 (ISBN 978-609-411-100-6);

Leskauskaitė A., Kregždys R., Stafecka A. 2013. Griķu nosaukumi / Grikio pavadinimai / Names of the Buckwheat. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 176–179, 468–469 (ISBN 978-609-411-100-6);

Bakšienė R., Markus-Narvila L., Kregždys R. 2013. Ķiploka nosaukumi / Česnako pavadinimai / Names of the Garlic. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 186–193, 473–476 (ISBN 978-609-411-100-6);

Bakšienė R., Markus-Narvila L., Kregždys R. 2013. Gurķa nosaukumi / Agurko pavadinimai / Names of the Cucumber. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 194–203, 477–481 (ISBN 978-609-411-100-6);

Leskauskaitė A., Kregždys R., Stafecka A. 2013. Meža zemenes nosaukumi / Žemuogės pavadinimai / Names of the Wild Strawberry. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 220–225, 490–492 (ISBN 978-609-411-100-6);

Jansone I., Meiliūnaitė V., Kregždys R. 2013. Mellenes nosaukumi / Mėlynės pavadinimai / Names of the Bilberry. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 226–233, 493–497 (ISBN 978-609-411-100-6);

Jansone I., Meiliūnaitė V., Kregždys R. 2013. Avenes nosaukumi / Avietės pavadinimai / Names of the Raspberry. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 240–249, 501–506 (ISBN 978-609-411-100-6);

Bakšienė R., Markus-Narvila L., Kregždys R. 2013. Plūmes nosaukumi / Slyvos pavadinimai / Names of the Plum. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 256–265, 510–514 (ISBN 978-609-411-100-6);

Jansone I., Meiliūnaitė V., Kregždys R. 2013. Lapas nosaukumi / Lapo pavadinimai / Names of the Leaf. Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 290–293, 528–529 (ISBN 978-609-411-100-6);

R. Kregždys. 2014. Lietuvių kalbos leksemų morfologinio ir semasiologinio lygmenų interferencinio ryšio kvintesencija: Kirnis / Determination of the Interferential Relationship of the Lexemes at the Morphological and Semasiological Levels: Kirnis. Acta Linguistica Lithuanica 70, 105–123 (ISSN 9771648444013);

R. Kregždys. 2014. Lietuvių kalbos polonizmų-lotynizmų atribucijos ypatumai / Polish Loanwords in Lithuanian: Identification Criteria of the Polonisms-Latinisms. Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe. Monografia zbiorowa. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 407–421 (ISBN 978-609-459-347-5);

R. Kregždys. 2014. Leksiniai skoliniai – tautų kultūrinės interferencijos refleksija: lietuvių kalbos polonizmai-semitizmai / Loanwords as a Reflection of Cultural Interface of the Peoples: Polonisms-Hebraisms Borrowed in Lithuanian. Baltu filoloģija 22(2), 55–93 (ISSN 1691–0036);

R. Kregždys. 2014. Lietuvių kalbos polonizmų ir gudizmų segregacijos ypatumai Lietuvos ir Baltarusijos pasienio areale / The usage of Polish and Belarusian loanwords in the borderland of Lithuania: identification criteria of the Polonisms and Belarusianisms. Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos – Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas. Sud. B. Nikiforova. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 258–274 (ISBN 978-9955-868-71-2);

Крегждис Р. 2014. Методика и критерии идентификации полонизмов литовского языка / The methodology and criteria of identification of Polish loanwords in Lithuanian. LingVaria 18(2). Kraków: Księgarnia Akademicka, 195–217 (ISSN 1896-2122);

R. Kregždys. 2014. Kristijono Donelaičio veikalų skolintinė leksika: polonizmai / Lexical borrowings in the works by Kristijonas Donelaitis: Polonisms. Acta Linguistica Lithuanica 71, 65–85 (ISSN 9771648444013).