Romualdas Juzefovičius

Romualdas JUZEFOVIČIUS - humanitarinių m. dr., doc., vyresnysis mokslo darbuotojas, LKTI baltų ir lietuvos kultūros istorijos tyrimų skyriaus vadovas.

1972 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto (dabar universitetas) Istorijos fakultetą, kurį baigė 1976 m. 1990 m. apgynė Lietuvos mokslo istorijos disertaciją Vilniaus universitete įgydamas humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1979 m. dirbo Filosofijos ir sociologijos institute, jį reorganizavus, – Lietuvos kultūros tyrimų institute. Dėsto Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultete.
Vienas ir su bendraautoriais parengė virš dešimties mokslinių ir mokslinių – informacinių leidinių, paskelbė mokslinių straipsnių ir pranešimų Lietuvos bei užsienio spaudoje, dalyvauja Lietuvos ir Baltijos šalių mokslo istorikų organizacijų veikloje.
Mokslinių tyrimų sritys: XX a. Lietuvos mokslo istorija, Lietuvos akademinės bendruomenės šviečiamoji ir kultūrinė raiška XX a pirmoje pusėje.

Tęstinių leidinių Sovijus (LKTI),  Historia universalis in Lithuania (LEU) redakcinių kolegijų narys, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos narys, Baltijos šalių mokslo istorijos asociacijos narys.

El. paštas: Romualdas.Juzefovicius@LKTI.LT

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918 – 1940). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, 268 p.: Santr. angl. ISBN 978-9986-638-92-6

Juzefovičius, Romualdas su bendraautoriais. Informacinių technologijų visuomenė: humanitarinės interpretacijos. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, 184p., ISBN 9955-442-87-5 (kolektyvinė monografija)

Sudarytieji mokslo leidiniai:

Visuotinė istorija Lietuvos kultūroje: tyrimai ir problemos.[sud. R Juzefovičius ir Žydrūnas Mačiukas], Vilnius: Versus aureus, 2004, 207 p. ISBN 9955-601-23-X

Historia et sapientia. [sud. Romualdas Juzefovičius], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2011, 303 p, ISBN 978-609-8035-11-7

Historia Universalis, t.2, [sud. Romualdas Juzefovičius ir Juozas Algimantas Krikštopaitis], Vilnius: LEU, 2013, ISSN 1822-1920

Svarbesni mokslo straipsniai:

Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos lituanistinės mokslo draugijos: organizacinio modelio bruožai XX a. trečiame – ketvirtame dešimtmečiuose. Lietuvos istorijos metraštis, Lietuvos istorijos institutas, 2005, d. 2 /už 2003 metus/, p. 65–76, ISSN 0202-3342, (ABC-CLIO Historical abstracts)

Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos mokslo organizacijų istorinė raiška (1920 –1940). Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, VPU, 2007, nr. 65, p. 26-37, ISSN 1392-0456, ( ABC-CLIO Historical abstracts, Sociological abstracts (CSA)

Juzefovičius, Romualdas. Geoistorinis tarpukario Lietuvos įvaizdis naujoje užsienio istorinėje mokslinėje literatūroje . Filosofija. Sociologija, Lietuvos Mokslų akademija, 1998, nr. 4, p. 75-80, ISSN 0235-7186

Juzefovičius, Romualdas. Kai kurie tarpukario Lietuvos mokslo draugijų istoriografijos aspektai.Humanistica. Kauno technologijos universiteto, Kauno medicinos universiteto, Lietuvos žemės universiteto, Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto mokslinis žurnalas, 1999, nr.4, p. 23-29, ISSN 1392-5628

Juzefovičius, Romualdas. Sowietyzacja nauki w powojennymVilnius: przejawy transformacji i adaptacjiWilno i świat: dzieje środowiska intelektualnego. T. 1. Białystok, 2002, p. 263-272, ISBN 83-86188-32-4

Juzefovičius, Romualdas. Istorinė-švietėjiška Karo mokslų draugijos veikla 1923-1933. Karo archyvas.Tęstinis Lietuvos karo akademijos Mokslo centro leidinys, 2002, d.17, p. 181-194, ISSN 1392-6489

Juzefovičius, Romualdas. Mokslotyrinės Vinco Čepinskio koncepcijos ir Laisvosios filosofinės draugijos steigimas. Humanistica, 2002, nr. 2, (www.filosofija.ktu.lt/humanistica).

Juzefovičius, Romualdas. Istorikas ir šiuolaikinė informacinė kultūra: sąveikos aspektai. Istoriko atsakomybė. Vilniaus Pedagoginis universitetas, 2002, p. 47-52, ISBN 9955-516-27-5

Juzefovičius, Romualdas. Lietuvių mokslo draugijos ryšiai 1918-1938 m., Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, VPU, 2003, nr. 55, p. 40-46, ISSN 1392-0456

Juzefovičius, Romualdas. Kultūros ir religijos sąveikos vertinimas Antano Rubšio helenizmo sampratoje,Visuotinė istorija Lietuvos Kultūroje: tyrimai ir problemos, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, p. 63-73, ISBN 9955-601-23-X

Juzefovičius, Romualdas. Mokslo istorija edukacijoje, Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 26-35, ISBN 9955-20-103-7

Juzefovičius, Romualdas. Helenizmo kultūros samprata Antano Rubšio biblistikoje. Logos, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, nr. 38, p. 58–64, ISSN 0868-7692

Juzefovičius, Romualdas. Istorijos mokslo žinių recepcija globalizuojamoje informacinėje aplinkoje,Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija, Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 78-83, ISBN 9955-563-07-9

Juzefovičius, Romualdas. Mokslininkų sąveika su Lietuvių mokslo draugija 1918 – 1940 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn. 14, Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2003, p. 219-226, ISBN 9986-05-643-8

Juzefovičius, Romualdas. Socialinis Lietuvos mokslininko statusas 1918 – 1940 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.19, Vilnius: VGTU , 2006, p. 314-320, ISBN 9955-28-046-8

Juzefovičius, Romualdas. Taikomieji visuotinės istorijos studijų aspektai, Historia Universalis, t.1, Vilnius, 2007, p. 13-26, ISSN 1822-1920

Juzefovičius, Romualdas. Akademinė Ernesto Galvanausko veikla Klaipėdoje (1934–1939 m.). Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. VPU, 2010, nr. 77, p. 52–59, ISSN 1392-0456

Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos valstybės parama taikomosioms studijoms užsienyje 1919–1940 m.,Mokslo ir technikos raida, t.1, nr.2, VGTU , 2009, p. 220-230, ISSN 2029-2430, santr.angl., (Academic One File, Info Trac Custom, Science Resource Center ir kt.)

Juzefovičius, Romualdas. Taikomosios studijos Klaipėdoje 1934–1939 m.: lokalinio specializavimo aspektai, Mokslo ir technikos raida, t.3, nr.1, VGTU , 2011, p. 55-65, ISSN 2029-2430, santr.angl., (Academic One File, Info Trac Custom, Science Resource Center ir kt.)

Juzefovičius, Romualdas. Įmonių ekonomikos studijos Klaipėdoje 1934 – 1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.25, VGTU , 2009, p. 101-109, ISSN 2029-1566

Juzefovičius, Romualdas. Akademinė Klaipėdos bendruomenė 1934–1939 m.: kultūrinės socializacijos prielaidos, Kultūrologija. t. 18, 2010, p. 223-241, ISBN 978-9955-868-23-1

Juzefovičius, Romualdas. Klaipėdos aukštosios mokyklos 1934–1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.26, VGTU , 2010, p. 257-265, ISSN 2029-1566

Juzefovičius, Romualdas. Taikomoji mokslininkų veikla tarpukario Lietuvos filologų organizacijose, Historia et sapientia. Mokslo istorikų ir filosofų straipsnių rinkinys. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Santr. angl. Bibliogr. išnašose, 2011, p. 181 - 198, ISBN 978-609-8035-11-7

Juzefovičius, Romualdas. Kultūrinis tapatumas ir Lietuvos vidaus vandenų laivyba , Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.28, VGTU , 2012, p. 225-233, ISSN 2029-1566

Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos susisiekimo plėtros projektai 1923 – 1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.20, Vilnius: VGTU , 2008, ISBN 9955-28-046-8

Juzefovičius, Romualdas. Mėginimai atnaujinti Lietuvių mokslo draugijos veiklą 1938 – 1940 m., Vilniaus kultūrinis gyvenimas:draugijų reikšmė 1900 – 1945,Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 61–70, ISBN 978-9955-698-83-8

Juzefovičius, Romualdas. K. Čibiro indėlis „Ryto“ draugijos raiškoje, kn.,Lietuvių švietimo draugija „Rytas“,Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013, p. 117–127

Juzefovičius, Romualdas. Estijos mokslo reforma Lietuvos inteligentijos akiratyje 1938– 1941 m. Historia Universalis, nr. 2. Santr. angl. p. 76–84, ISSN 1822–1920

Juzefovičius, Romualdas. Kristupo Čibiro šviečiamasis palikimas ir kultūrinė atmintis, SOTER, Kaunas: VDU, 2013, t., 47 (75), p. 81–92 , ISSN 1392-7450

Juzefovičius, Romualdas. Vilniaus universiteto studentų lituanistinė kultūrinė veikla visuomenėje 1928-1940 m., LITUANISTICA, LMA, 2014, Nr. 2 (96), p. 79–90, ISSN 0235-716X.

Juzefovičius, Romualdas.Istorinė atmintis ir Lietuvos kultūros rinkodara. – Santr. angl.  Sovijus. 2015, t. 3, nr. 2, p. 10-22. ISSN 2351-4828 (interaktyvi versija) ISSN 2351-471x (spausdinta versija).