Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyrius

Tel. 2758662, e-paštas: DIS@LKTI.LT

Vadovė vyriaus. vyresn. m. d., dr.  Jolanta Širkaitė

LKTI dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyrius yra lituanistinis mokslinių tyrimų centras, kurio tikslas – tirti Lietuvos dailės istorijos raidą. Tyrimų chronologija apima laikotarpį nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki XXI a., pagal istorinius periodus pasiskirstę dirba dvi skyriaus grupės – LDK tyrimų grupė (L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė, A. Lugovojienė (Paliušytė) M. Paknys) ir XIX–XXI a. pradžios tyrimų grupė (E. Grigoravičienė, G. Jankevičiūtė, J. Mulevičiūtė, L. Natalevičienė (Šatavičiūtė), L. Surgailienė (Laučkaitė), J. Širkaitė).

Skyriaus darbuotojai:

Skyriaus tema:
Lietuvos dailės istorija ir vizualioji kultūra
Temos objektas – XVI–XXI a. Lietuvos dailės raida, nagrinėjama istoriniame visuomenės, kultūros, politikos, ideologijos, ekonomikos kontekste. Temos tyrimai apima tiek meninę kūrybą, jos reiškinius ir procesus, tiek LDK bei Naujausių laikų Lietuvos meninį gyvenimą; dailės institucijų (mokyklų, muziejų, draugijų, parodų) plėtotę; mecenatų, socialinių, etninių grupių, valstybės vaidmenį dailės kūrimo procese. Tema apima ir vizualiosios kultūros tyrimus, taikančius naują vaizdų produkavimo, sklaidos, vartojimo tyrimo metodiką ir Lietuvos dailės istorijos, ir šiuolaikinės vizualiosios kultūros analizei.
 

Skyrius vykdo ilgalaikę programą:
Lietuvos dailės paveldas: vaizdai, tekstai ir kontekstai
Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės, kultūrinės plėtros programa, trukmė 2013 01 01 – 2016 01 01, vadovė dr. Laima Surgailienė (Laučkaitė). Pagrindiniai programos tikslai – įtraukti į mokslinę apyvartą nežinomus lituanistinio paveldo dailės kūrinius bei su jais susijusius istorinius tekstus, atskleisti Lietuvos istorinių laikotarpių vizualiosios kultūros specifiką, sąsajas su socialinių, religinių ir politinių veiksnių kaita; metodologiškai atnaujinti Lietuvos dailės paveldo tyrimus.
 

Lietuvos dailininkų žodynas
Kolektyvinis Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriaus darbas, kurio pagrindinis uždavinys - akademinio biobibliografinio daugiatomio „Lietuvos dailininkų žodyno“ leidimas. Projekto tikslas – kompleksiškai tirti Lietuvos dailės ir kultūros istorijos šaltinius: ikonografinę medžiagą, archyvinius dailininkų veiklos dokumentus, saugomus privačiuose ir valstybiniuose rinkiniuose Lietuvoje ir užsienyje.

Publikuota:
Lietuvos dailininkų žodynas: t. III: 1918–1944, Vilnius: LKTI, 2013, sudaryt. L. Natalevičienė.

Lietuvos dailininkų žodynas: t. II:1795–1917, Vilnius: LKTI, 2012, sudaryt. J. Širkaitė.

Lietuvos dailininkų žodynas, t. I: XVI–XVIII a., Vilnius: KFMI, 2005, sudaryt. A. Paliušytė.

Šiuo metu rengiamas Lietuvos dailininkų žodynas: t. IV: 1945–2000 , sudaryt. M. Žvirblytė, tomą numatoma išleisti 2016 m.


Publikuotos monografijos, studijos, taikomieji tyrimai, šaltinių publikacijos:

M. Paknys, Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija, Vilnius: LKTI, 2013.

M. Paknys, Vincentas Juzumas. Žemaičių vyskupijos aprašymas, Varniai: Žemaičių vyskupijos muziejus, 2013.

E. Grigoravičienė, Žibuntas Mikšys. Grafika, Vilnius: Artseria, 2013.

L. Laučkaitė, Rafaelis Chvolesas. Jeruzalės ieškojimas, Vilnius: Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2013.

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudaryt. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

J. Mulevičiūtė, Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865-1914. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje / More than just beauty. The image of woman in the LAWIN collection, kat. su albumine dalimi, sudaryt. ir tekstų autorė G. Jankevičiūtė, Vilnius, 2012.

E. Grigoravičienė Vaizdinis posūkis: vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgsniai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.

G. Jankevičiūtė, Po raudonąja žvaigžde. Lietuvos dailė 1940–1941 m. / Under the Red Star. Lithuanian Art in 1940–1941, parodos knyga, Vilnius, 2011.

XX a. romantikas Vaclovas Kosciuška (1911–1984), kat., sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Vilniečių ainių klubas, 2011.

L. Natalevičienė, Ramutė Aleksandra Jasudytė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011.

Illustrarium. Soviet Lithuanian Children’s Book Illustration, cat., ed. by G. Jankevičiūtė, Vilnius, 2011.

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės istorikų draugija, VDA leidykla, 2010.

Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius, sudaryt. ir tekstų aut. (su kitais) G. Jankevičiūtė, Vilnius-Kaunas: AICA, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, 2009.

G. Jankevičiūtė, Lietuvos grafika 1918–1940, Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2008.

L. Laučkaitė, Ekspresionizmo dailininkė Mariana Veriovkina, Vilnius: KFMI, 2007.

L. Natalevičienė, Juozas Balčikonis, Vilnius: VDA, 2007.

Kajetonas Sklėrius: Iš klajonių. Parodos katalogas, sudaryt. ir įž. str. autorė J. Mulevičiūtė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006.

J. Širkaitė, Dailininkai Römeriai. The Artists of the Römer family, Vilnius: LDM, 2006.

Pasaulis be tamsos: Petro Aleksandravičiaus (1906–1997) kūryba, kat., sudaryt. ir tekstų aut. (su kitais) G. Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006.

M. Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, Vilnius: VDA, 2006.

J. Širkaitė, Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972), Vilnius: KFMI, 2005.

Balys Macutkevičius (1905–1964): modernisto portretas socrealizmo fone, kat., sudaryt. ir tekstų aut. (su kitais) G. Jankevičiūtė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vilniečių ainių draugija, 2005.

Antanas Gudaitis. 1904–1989. Išsilaisvinimas. Liberation, kat., sudaryt. ir tekstų aut. J. Mulevičiūtė, Vilnius: LDM, 2004.

M. Paknys, Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK. Bažnytinės architektūros užsakymai, Vilnius, VDA, 2003.

G. Jankevičiūtė, Dailė ir valstybė: Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940, Kaunas: ČDM, 2003.

L. Šatavičiūtė–Natalevičienė, Antanas Tamošaitis. Gyvenimo ir kūrybos kelias, Vilnius: VDA, 2003.

L. Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, Vilnius: Baltos lankos, 2002 / Art in Vilnius 1900–1915, Vilnius: Baltos lankos, 2008.

Išeivijos dailė. Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, sudaryt. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: KFMI, 2003.
 

Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyrius nuo 2004 m. leidžia tęstinį mokslinį leidinį Dailės istorijos studijos:

T. 6: Vaizdo kontrolė, 2014, sud. Erika Grigoravičienė.

T. 5: Art and artistic life during the two world wars, 2012, sudaryt. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė.

T. 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, 2010, sudaryt. A. Paliušytė.

T. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a. ), 2008, sudaryt. L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė.

T. 2: Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, 2006, sudaryt. A. Paliušytė.

T. 1: XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys /Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury, 2004, sudaryt. L. Laučkaitė.

Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyrius kasmet paruošia po vieną „Menotyros“ žurnalo numerį (redkolegijos pirmininkė prof. dr. (hp) G. Jankevičiūtė, atsakingoji sekretorė dr. L. Balaišytė)