Mindaugas Paknys

Humanitarinių mokslų daktaras, vyriausiasis mokslo darbuotojas

1991–1997 m. studijavo Vilniaus universiteto istorijos fakultete, nuo 1997 m. dirba Kultūros, filosofijos ir meno institute. 2002 m. apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją tema „Mecenatystės reiškinys XVII a. Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje: bažnytinės architektūros užsakymai“. 2003 m. vadovavo Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamam moksliniam tiriamajam projektui „Šventųjų kultai LDK XIV–XVII a. pradžioje“, 2006 m. moksliniam tiriamajam projektui „LDK katalikų dvasininkų XIV–XVI a. biografijų žodynas“. 1994–2008 m. dalyvavo vienuolikoje mokslinių tarptautių ir respublikinių konferencijų.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys – LDK XVI–XVIII a. bažnytinio meno, kultūros istorijos temos.

Monografijos:
Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK. Bažnytinės architektūros užsakymai. Vilnius, VDA leidykla, 2003. ISBN 9986–571–97–9

Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, VDA leidykla, 2006. ISBN 9955–624–71–X

Mirties reiškinys LDK XVI–XVIII a., Vilnius, „Aidai“, 2008. ISBN 978–9955–656–61–6

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija, Vilnius, 2013, pp. 320. ISBN 978-9955-868-61-3.

Žinynas:
(bendraautorius su V. Ališausku, T. Jaszczołtu ir L. Jovaiša) Lietuvos katalikų dvasininkai XIV-XVI a. (serijoje „Bažnyčios istorijos studijos“, t. II), Vilnius, Aidai, 2009, pp. 459. ISBN 978-9955-656-75-3 (rec. D. Antanavičius. Istorijos šaltinių tyrimai. T. 3, sud. D. Antanavičius, Vilnius, 2010 p. 195-198)

Šaltinių publikacijos:
Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675-1677 m. [serija: Lietuvos istorijos šaltiniai, t. X] Parengė M. Paknys. Lietuvių Katalikų Mokslo akademija, Vilnius, 2011. Pp. 982. ISBN 978-9986-592-67-9

Vincentas Juzumas, Žemaičių vyskupijos aprašymas, parengė M. Paknys (vertimas, komentarai, įvadinis straipsnis), Varniai, Žemaičių vyskupijos muziejus, 2013, pp. 1078. ISBN 978-609-95591-0-0

Straipsniai užsienio spaudoje:
Między chrztem a katolyzacją, Lituania, 1999, nr. 4, p. 35–41.

Nowe źródła o artystach w Pożajściu w kręgu mecenatu Krzysztofa Zygmunta Paca, Biuletyn historii sztuki. 2000. Nr. ½, p. 153–62.

Postać fundatora w fresku Michelangela Palloniego w Pożajściu, Artyści włoscy w Polsce. Warszawa, 2004, p. 293–299.

Artysta, Kultura Wielkiego księstwa litewskiego. Analizy i szkice. Opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Kraków: Universitas, 2006, p. 22–33.

Mecenat, Kultura Wielkiego księstwa litewskiego. Analizy i szkice. Opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Kraków: Universitas, 2006, p. 334–343.

Śmierć, Kultura Wielkiego księstwa litewskiego. Analizy i szkice. Opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Kraków: Universitas, 2006, p. 735–748.

Wilno roku 1636 według “Rewizji gospód”, Lituano–slavica posnaniensia. Studia historica, t. XII, Poznań, 2007, p. 87–107.

Historia diecezji wileńskiej: XIV–XVIII w., Skarbiec katedry wileńskiej, Arx Regia, Warszawa, 2008, p. 13–30.

Kult świętych na Litwie od XV do początku XVII wieku: efekt polityki Kościoła katolickiego czy przejawy odmienności kulturowej, Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku. Pod. red. U. Augustyniak, Warszawa, wyd. Neriton, 2009, p. 131-151. ISBN 978-83-7543-095-0

Życie i męczeństwo św. Brunona w cyklu fresków w Pożajściu pod Kownem, Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła. Pod. red. A. Kopiczko. Olsztyn, 2009, p. 233-255. ISBN 978-83-98112-74-3

Artyści w budowie kościoła Św. Piotra i Pawła i klasztoru kanoników laterańskich w Wilnie, Przemijanie i trwanie: kanonicy regularni laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Pod red. K. Łatak i I. Makarczyk, Kraków, 2009, p. 411-420.

Mokslinės publikacijos Lietuvos spaudoje:
Kasdienybės istorija XVII a. stebuklų aprašymuose, Istorinė tikrovė ir iliuzija. Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai. VDA, 2003, p. 85–94.

Donatorių atvaizdai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnytinėje dailėje, Lietuvos sakralinė dailė. T. 1. Tapyba. Skulptūra. Grafika. XIV–XX a. pradžia. Sud. Dalia Tarandaitė. Vilnius, 2003, p. 108–112, angl. p. 112–116.

Viešvienų bažnyčios, Viešvienai: istorija ir dailės paminklai. Vilnius, 2003, p. 84–89.

Bažnyčios ir vienuolyno istorija XVII–XIX a. Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, VDA, 2004, p. 9–34.

Vienuoliai XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje, Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, VDA, 2004, p. 35–46.

Portretai, Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, VDA, 2004, p. 209–217.

Žemaitijos regiono katalikų bažnyčios, Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje. Sud. M. Iršėnas. Vilnius, 2004, p. 229–244.

Paslaptingojo Antakalnio riterio antkapis, Naujasis Židinys, 2005, nr. 5, p. 173–179.

Rietavas. Bažnyčios istorija XVI–XIX a., Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II–a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005, p. 13–17.

Tverai. Bažnyčios istorija, Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II–a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005, p. 60–68.

Kantaučiai. Bažnyčios istorija: XVII a. – XIX a. vidurys, Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II–a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005, p. 115–120.

Lieplaukė. Bažnyčios istorija, Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II–a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005, p. 159–164.

Medingėnai. Bažnyčios istorija, Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II–a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005, p. 213–216.

Šventųjų kultai LDK XV–XVII a. pradžioje, Šventieji vyrai, šventosios moterys. Šventųjų gerbimas LDK XV–XVII a.. Vilnius, 2005, p. 15–102.

Ankstyvasis LDK krikščionėjimo laikotarpis: XIV a. pabaiga – XVI a. vidurys,  Krikščionybės Lietuvoje istorija. Sud. V. Ališauskas. Vilnius, (Aidai) 2006, p. 57–125.

(bendraautorius, 182 biogramų autorius) Lietuvos dailininkų žodynas XVI–XVIII a. Sud. A. Paliušytė. Vilnius, 2005.

Kazimiero vardas Lietuvoje XVII–XVIII a.: kelių parapijų pavyzdžiai, Šventasis Kazimieras istorijos vyksme. Įvaizdis ir refleksija. Sud. P. Subačius. Vilnius (LNM), 2006, p. 14–21.

Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio, Dailės istorijos studijos, t. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai. Sud. Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 30–45.

Batakių Šv. Onos bažnyčia, Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius, 2007, VDA leidykla, p. 212–224.

Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius, 2007, VDA leidykla, p. 225–236.

Lomių Kristaus atsimainymo bažnyčia, Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius, 2007, VDA leidykla, p. 237–239.

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia, Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius, 2007, VDA leidykla, p. 269–282.

Kolainių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia, Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, VDA leidykla, 2008, p. 51–57.

Liolių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia, Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, VDA leidykla, 2008, p. 117–133.

Pakražančio Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia, Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, VDA leidykla, 2008, p. 171–177.

Užvenčio Šv. Marijos Magdalenos bažnyčia, Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, VDA leidykla, 2008, p. 269–279.

Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, VDA leidykla, 2008, p. 281–289.

Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia, Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, VDA leidykla, 2008, p. 309–313.

Šv. Brunono Kverfurtiečio freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne, LKMA metraštis, t. 32, Vilnius, 2009, p. 173-192.

The Frescoes of Saint Bruno of Querfurt in the Monastery of the Camaldolese Order at Pažaislis, Lithuanian historical studies. T. 14: 2009. Vilnius, LII leidykla, 2010, p. 11-26. ISSN 1392-2343.

Valdovai, didikai, bajorai, Lietuva 1009-2009, sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė, Vilnius, 2009, p. 185-193. ISBN 978-9955-854-53-1.

Miestiečiai ir jų bendruomenės, Lietuva 1009-2009, sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė, Vilnius, 2009, p. 195-201. ISBN 978-9955-854-53-1.

Paskutinės Pakruojo klebono Boreckio 1675-ųjų Kalėdos, Naujasis Židinys-Aidai, 2010, nr. 12, p. 487-490. ISSN 1392-6845.

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Švč. Mergelės Marijos paveikslo istorija ir ikonografija, Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, sud. G. Jankevičiūtė, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 141-150. ISBN 978-609-447-000-4.

Fundatorių Pacų sarkofagai Pažaislyje, Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, sud. J. Liškevičienė, [serija: Acta academiae artium vilnensis, 60], Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 75-82. ISBN 978-609-447-015-8.

Vienuolių pareigos Pažaislio kamaldulių vienuolyne 1718-1756 m., Bažnyčios istorijos studijos, t. V: Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje: givenimas ir tapatybė. Vilnius, LKMA, 2012, p. 231-280. ISSN 1392-0502.

Šv. Kazimiero koplyčios karalių skulptūros. Ką apie jas žinome? Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai [serija: Acta academiae artium vilnensis, 65-66], sud. J. Liškevičienė, S. Maslauskaitė, G. Surdokaitė, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 153-175. ISBN 978-609-447-068-4.

El. paštas: pakniai@gmail.com