Leidybos skyrius

Tel.: (8~5) 275 5912, el. paštas: MLeidyba@LKTI.LT

Skyriaus vedėjas Adomas Matuliauskas,  tel. (8~600) 87863, el. paštas:  Adomas.Matuliauskas@LKTI.LT

Skyriaus darbuotojai:

Leidybos skyrius, vykdydamas leidybinę veiklą, vadovaujasi Instituto tarybos patvirtintu leidybos darbo reglamentu. Skyrius užtikrina Instituto mokslininkų darbų sklaidą.
Leidybos skyriuje moksliniai leidiniai yra redaguojami, maketuojami ir parengiami spaudaiLeidybos skyriui keliami tikslai ir uždaviniai:

  1. Užtikrinti Institute parengtų mokslinių leidinių – monografijų, straipsnių rinkinių, kitų knygų – leidybą ir platinimą.
  2. Parengti ir išleisti patrauklius, aukštos poligrafinės kokybės leidinius.
  3. Racionaliai panaudoti valstybės biudžeto skiriamas lėšas.
  4. Dalyvauti tarptautinėse knygų parodose Lietuvoje ir užsienyje.
  5. Plėtoti ryšius su kitomis akademinėmis leidyklomis.

Leidiniai platinami knygynuose ir internetu. Dalį leidinių periodiškai įsigyja šalies aukštųjų mokyklų bibliotekos ir bibliotekų kolektoriai.