Lietuvos filosofijos istorijos skyrius

Tel.: (8~5) 275 5912 
Vadovas – vyresnysis mokslo darbuotojas, dr. Dalius Viliūnas
El. paštas: daliusviliunas@gmail.com
 
Mokslo darbuotojai:
Dalius Viliūnas, dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, skyriaus vadovas
Rūta Marija Vabalaitė, dr. doc. mokslo darbuotoja
Gintaras Kabelkadr., mokslo darbuotojas
Vygandas Aleksandravičiusjaunesnysis mokslo darbuotojas
Pillė Veljataga , dr.,  mokslo darbuotoja
Alvydas Noreika, dr., mokslo darbuotojas
 
Eglė Razumaitė, laborantė 
 
Doktorantai:
Oleg Skoriukov
Matas Grubliauskas
 
Skyriaus tyrimų objektas – profesionalioji filosofija, Lietuvoje inicijuota 1507 m., taip pat įvairialypis neakademinis filosofavimas iki XXI a. imtinai. Lietuvos filosofijos istorija suvokiama kaip viduramžiais, Renesanso laikotarpiu, naujaisiais amžiais bei XX a. sukurtų filosofijos teorijų recepcija ir Lietuvoje kurtos filosofijos indėlis į visuotinį filosofijos paveldą. Ji pristatoma kaip filosofinių idėjų poveikio visuomenės gyvenimui, mokslų formavimosi, švietimo ir kultūros procesų raidos mūsų krašte pažinimas. Tyrinėjama filosofinių problemų istorija bei filosofijos koncepcijos, kryptys, mokyklos, jų funkcionavimas istoriniuose Lietuvos kontekstuose. Taip pat gvildenama atskirų iškilių filosofų kūryba, dėmesys skiriamas pačios filosofijos istoriografijos refleksijai.
Akceptuojama plati lituanistikos studijų samprata, Lietuvoje vykusius intelektinius procesus suvokiant kaip neatsiejamą europinių minties procesų dalyvį; pastarųjų fundamentiniai tyrimai laikomi lituanistikos turtinimu.
 
DARBO KRYPTYS:  
Tarptautinis bendradarbiavimas
Skyriaus mokslininkai aktyviai bendradarbiauja bei vykdo bendrus projektus su pagrindiniais tą patį istorinį filosofinį paveldą tiriančiais mokslo centrais: Krokuvos Jogailos universiteto Filosofijos ir sociologijos fakulteto Lenkijos filosofijos istorijos skyriumi; Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos G. Skovorodos vardo Filosofijos instituto Ukrainos filosofijos istorijos skyriumi, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Filosofijos instituto Filosofijos istorijos ir komparatyvistinių tyrimų centru; Varšuvos, Torunės, Zielonos Guros universitetų Filosofijos katedromis. D. Viliūnas vadovauja tarptautinio filosofijos šaltinių tyrimų projekto Polonica Philosophica Orientalia (2018-2022) Vilniaus tyrėjų grupei. 
 
ISTORIJA.
Įkurtas 1969 m. kaip LTSR Mokslų akademijos Istorijos instituto Visuomeninės ir filosofinės minties istorijos Lietuvoje sektorius, 1977 m. tapo Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriumi. XX a. aštuntajame dešimtmetyje Lietuvos filosofijos tyrinėjimai, daugiausia prof. Romano Plečkaičio (1933–2009) dėka, praplėsdami vyraujančią istoriografijos paradigmą ir Lietuvos kultūrinio paveldo sampratą, aprėpė įvairiomis kalbomis (lotynų, lenkų ir kt.) Lietuvoje plėtotą teoretizavimą, atmetė lingvo-etno-centristinius tyrimo lauko ribotumus bei sulaukė tarptautinio atgarsio. Atsisakius redukcionistinių (marksistinių) aiškinimo modelių, plėtotos kontekstualistinė ir racionaliosios rekonstrukcijos metodologija, šiandien konkurencingos europinės istoriografijos mastu. Sistemingai kauptas Lietuvos filosofų bio-bibliografinis katalogas. Parengti fundamentinių sintetinių Lietuvos filosofijos istorijos tomų prospektai. Pradėti versti Lietuvos filosofijos paminklai . Sukurta darbų nuoseklumo reikalaujanti Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų strategija. Jos esminių gairių laikomasi ir dabar. 
Skyrius Sąjūdžio metu buvo vienu valstybingumo kūrybos židinių; skyriaus mokslininkai Bronislavas Kuzmickas ir Mečys Laurinkus tapo Kovo 11-osios Akto signatarais. 
 
SKYRIAUS NAUJIENOS
Lietuvos filosofijos istorijos skyrius lapkričio 26 d. (pirmadienį) maloniai kviečia į viešą Vygando Aleksandravičiaus paskaitą "I. Newtono dėmuo J.-J. Rousseau mąstyme", 16 val, 217 kabinetas.  Plačiau >>>
 
Tęstiniai leidiniai
Serija „Lietuvos filosofijos istorija. paminklai ir tyrinėjimai“ (įkurta 1990 m.):
1. Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai. – Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1990, 217 p.
2. Kęstutis Masiulis. Moderniojo mokslinio pasaulėvaizdžio formavimasis Lietuvoje: Fizikos ir matematikos filosofinės problemos 1920–1940 m. – Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1992, 171 p.
3. Gražina Pranckietytė. Jono Šliūpo filosofinė kūryba. – Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1993, 157 p.
4. Andrius Konickis.  ...vienintelėj iš begalybės vietų nuskirtoj. Oskaro Milašiaus filosofinės
idėjos. – Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1996, 195 p.
5. Steponas Tunaitis. Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys.
–Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, 223 p.
6. Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse: filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje
XVIII a. pabaigoje – pirmoje XIX a. pusėje. Sudarytojas ir mokslinis redaktorius D. Viliūnas. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, 360 p.
7. Izidorius Tamošaitis. Rinktiniai filosofiniai raštai. Sudarytoja G. Pranckietytė. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, 400 p.
8. Vosylius Sezemanas. Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai. Sudarytojas D. Viliūnas. Vertė D. Viliūnas, L. Anilionytė. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, 216 p.
9. Jeronimas Stroinovskis. Prigimtinės teisės mokslas. Sudarytojas ir mokslinis redaktorius, vertėjas, įvado ir komentarų autorius D. Viliūnas. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, 2011, 272 p.
10. Dalius Viliūnas. Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje. – Vilnius: Lietuvos
kultūros tyrimų institutas, 2014, 328 p.
11. Filosofija išeivijoje. Sudarytoja ir mokslinė redaktorė R. M. Vabalaitė. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, 256 p.
12. Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius. Jeanas-Jacques’as Rousseau ir Lietuvos
Didžioji Kunigaikštystė. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, 296 p.
13. Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai. Sudarytojas ir vertėjas D. Viliūnas. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, 335 p.
  Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai: 
T. 1: Feodalizmo laikotarpis. Vilnius: „Mintis“, 1980, 397 p.
T. 2: XIX a. vidurys – 1940 m. Vilnius: „Mintis“, 1991, 420 p.
T. 3: Filosofija išeivijoje, 1945–2000. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, 375 p.
T. 4: Sovietinis laikotarpis (1945–1989 m.), planuojama išleisti 2019 m.