Sakralinio meno paveldo skyrius

el.paštas: SMPS@LKTI.LT

Vadovė – vyresn. m. d., dr. Dalia Vasiliūnienė (0,75 et.)

Skyriaus tikslas – nuosekliai ir sistemingai tyrinėti Lietuvos sakralinės dailės ir architektūros paveldą, sudarantį didžiausią išlikusią mūsų šalies meno paveldo dalį.
Skyriaus darbuotojai:
                                  Aleksandra Aleksandravičiūtė dr. (hp), vyriaus. m. d., prof. (0,25 et.)
                                  Asta Giniūnienė dr., vyresn. m. d. (0,25 et.)
                                  Teresė Jurkuvienė  jaunesn. m. d. (0,5 et.)
                                  Skirmantė Smilingytė-Žeimienė dr., vyresn. m. d. (0,75 et.)
                                  Regimanta Stankevičienė dr., m. d. (0,75 et.)
                                  Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ  dr., m. d. (0,75 et.)
                                  Gražina Marija Martinaitienė dr. (hp), emeritė
                                 
Skyriaus tema: Lietuvos sakralinio ir liaudies meno paveldo tyrimai

Tyrimų objektas – bažnyčių dailė ir architektūra, liaudies dailė. Darbo uždaviniai: tirti XIV–XX a. bažnytinės dailės istoriją, ikonografiją, pamaldumo tradicijų, įvairių veiksnių ir religinės dailės sąsajas; sakralinio meno indėlį į Lietuvos kultūrą; profesionaliosios ir liaudies dailės ryšius; meno ir amato sąveikos ir atskirties problemas; dailininkų, amatininkų ir liaudies meistrų kūrybą. Ekspertuoti ir įvertinti Lietuvos bažnyčių dailės objektus, kaupti archyvinių ir dailės šaltinių duomenis, sisteminti, interpretuoti ir publikuoti bažnytinio profesionalaus ir liaudies meno palikimą.

Svarbiausi darbo rezultatai:
Skyriaus darbuotojai rengia mokslinį daugiatomį leidinį Lietuvos sakralinė dailė: 1996–2007 m. išleistos septynios I tomo, skirto Vilkaviškio vyskupijos bažnyčių dailei, knygos, o dabar tyrinėjamas Šiaulių vyskupijos sakralinis paveldas. 2010–2015 m. skyrius vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą ilgalaikę programą Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija, vadovė – D. Vasiliūnienė. Programos metu parengtuose leidiniuose pristatomi Šiaulių vyskupijos bažnyčių dailės kūriniai, architektūra, naujausi bažnyčių ir parapijų istorijos tyrimai.

Reikšmingas skyriaus veiklos baras – religinės kultūros studijos. Surengtos respublikinės ir tarptautinės konferencijos davė akstiną naujai mokslinių leidinių serijai Religinės kultūros paveldo studijos. Mokslininkai individualiai tyrinėja įvairias bažnytinės dailės temas, rengia straipsnius, konferencijų pranešimus, leidžia studijas ir monografijas. Skyrius kartu su Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriumi vykdo ilgalaikę programą:
 Lietuvos dailės paveldas: vaizdai, tekstai ir kontekstai, trukmė 2013– 2016 m.

Sakralinio meno paveldo skyriaus publikacijos:

Skyrius nuo 1996 m. leidžia tęstinį mokslinį leidinį Lietuvos sakralinė dailė:

Skyrius nuo 2008 m. leidžia tęstinį mokslinį leidinį Religinės kultūros paveldo studijos:

Skyriaus darbuotojų parengtos monografijos, studijos, taikomieji tyrimai, šaltinių publikacijos:

Sakralinio meno paveldo skyrius kasmet paruošia po vieną „Menotyros“ žurnalo numerį.