Aleksandra Aleksandravičiūtė

humanitarinių mokslų daktarė (hp), profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

1976 m. baigė Vilniaus dailės akademijos (buv. LTSR Valstybinio Dailės instituto) Dailės istorijos ir teorijos katedrą. 1985 m. Maskvoje apgynė menotyros daktaro disertaciją. 2007 m. atliko habilitacijos procedūrą. Nuo 1976 m. iki šiol dėsto Vilniaus Dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedroje.

Nuo 1993 m. dirba instituto (iki 2002 m. – Kultūros ir meno instituto, iki 2009 m. – Kultūros, filosofijos ir meno in-to, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų in-to) Sakralinio meno paveldo skyriuje (buv. Sakralinės dailės skyriuje). 2003–2008 m. buvo skyriaus vadovė. Yra Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, VDA leidyklos ir leidinio „Menotyra“ redakcinių kolegijų narė, valstybinių paminklosaugos ir ekspertų komisijų narė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

XVII – XIX a. Lietuvos bažnyčių menas (altoriai, vidaus įranga, liturginė dailė), dailės tyrimų metodologija, šiuolaikinė grafika ir taikomoji dailė.

Svarbesnės publikacijos:

Александравичюте, Йонас Кузминскис, Москва: Советский художник, 1989.

Straipsniai tęstiniame leidinyje „Lietuvos sakralinė dailė", t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn.: 2–6, Vilnius, 1996–2007.

Bažnytinės dailės tyrimo metodai, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, t. 17, Vilnius, 1999, p. 387–399.

Po Gailestingosios Dievo Motinos skraiste: pilietinis sakraliojo vaizdinio aspektas, Kultūrologija, t. 9: Lietuvos menas permainų laikais, Vilnius, 2002, p. 94–109.

Kada Lietuvoje baigėsi barokas?, Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, Vilnius, 2003, p. 135–145.

Research into the Sacral Art in Lithuania: General Trends and Specific aspects, Acta historiae artium Balticae, Vilnius, 2005, Nr. 1, p. 26–38.

Baroque after baroque: Wooden Retables in Lithuania, in Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Homburger Gespräch 2003, Kiel, 2005, Heft 20, S. 74–88.

Altorių probleminių tyrimų gairės. XVII – XIX a. Užnemunės bažnyčių retabulai, LOGOS, 2006, Nr. 48, p. 156–165; 2006, Nr. 49, p. 149–160.

Simbolinės potridentinio altoriaus dekoro prasmės, Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai. Vilnius, 2009, p. 279–309.

Naujųjų amžių ornamentika Hozijaus namų tapyboje, Kuriantis protas brangesnis nei turtai..., Vilnius, 2009, p. 41–60.


el. paštas: ale.aleksandraviciute@gmail.com