Gražina Marija MARTINAITIENĖ

Humanitarinių m. dr., emeritė

Gimė 1934 Širvintose. 1952–1958 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute, 1968–1974 – dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). Nuo 1975 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 1979 baigė aspirantūrą Lietuvos MA Istorijos institute (dailės istorijos specialybė). Dirbo dėstytoja, Lietuvos radijo diktore, ,,Kultūros barų“ žurnalo teatro ir dailės skyrių redaktore. 1981–1990 m. Valstybinio dailės instituto Kultūros paminklų sąvado rengimo grupės vadovė, 1990–2002 m. Kultūros ir meno instituto Sakralinės dailės skyriaus vedėja, nuo 2002–2012 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto Bažnytinės dailės skyriaus vyr. mokslinė bendradarbė.

1994 apginta humanitarinių mokslų daktarės disertacija ,,Skulptoriaus Juozo Mikėno gyvenimo ir kūrybos pradžia”.

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninė kultūra, bažnytinė dailė, lietuvių profesionalioji ir liaudies skulptūra, paminklosauga.

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:

Monografijos:

Martinaitienė, Gražina Marija, Ioannes Breutelt nos fecit, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2014.

Martinaitienė, Gražina Marija,Audiniai ir jų spalvos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniuose šaltiniuose, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2013.

Martinaitienė, Gražina Marija,Lietuvos kryždirbiai ir kryždirbystė XX a. pervartose, Vilnius: Savastis, 2010.

Martinaitienė, Gražina Marija, Kontušo juostos Lietuvoje, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. ISNB 978–9986–638–82–7.

Martinaitienė, Gražina Marija, Užnemunės grafai Butleriai ir jų meninis palikimas, Vilnius: Savastis, 2002. ISBN 9986–420–42–3.

Martinaitienė, Gražina Marija,Алоизас Стасюлявичюс. Художник и город. (Aloyzas Stasiulevičius. Dailininkas ir miestas). Mосква, 1987.

Mokslo straipsniai:

Martinaitienė, Gražina Marija, „Juozas Mikėnas. Gyvenimo ir kūrybos pradžia“, in: Lietuvos kultūros tyrinėjimai. 1996, t. 2. Vilnius: Margi raštai, 1996, p. 227–282.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Kontušo juostų istorijos metmenys“, in: Menotyra, 1996, nr. 2, p. 26–42.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Gardino karališkasis šilkinių audinių fabrikas ir jo kontušinės juostos“, in: Menotyra, 1997, nr. 3, p. 11–19.

Martinaitienė, Gražina Marija, „XX a. I p. dailė Marijampolės ir Vilkaviškio dekanatuose“, in: Menotyra, 1997, nr. 3, p. 40 – 49.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Religinė tematika Juozo Mikėno kūryboje“, in: Menotyra. 1998, nr. 2, p. 64 – 69.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Kontušo juostos – Rytų meninės kultūros ,,inkliuzas“ Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, in: Kultūros istorijos tyrinėjimai, 1998, t. 4, p. 102–108;

Martinaitienė, Gražina Marija, „Charles Despiau and Juozas Mikėnas: Influence, Similarity, and Difference“, in: Spectrum: Studies in the History of Culture, vol. 2 (4), 1998, p. 45–60.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Marijampolės marijonų vienuolynas ir Šv. Mykolo bažnyčia“, in: Lietuvos vienuolynai,Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, p. 172–178.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Tradiciniai lietuvių liaudies memorialiniai paminklai ir ,,Ablingos stilius““, in: Primityvumas mene,Vilnius: Gervelė, 1999, p. 219 – 231;

Martinaitienė, Gražina Marija, „Užnemunės grafai Butleriai ir jų palikimas“, in: Menotyra, 1999, nr. 2 (15), p. 40–51.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Kontušo juostų metamorfozės“, in: Menotyra, 2000, nr. 2 (19), p. 21–27.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Rytų ir Vakarų kultūrų sankryžoje: kontušo juostos“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys, 2001, p. 167–176.,,Ioannes Breutelt nobis fecit…“ (XVII a. Vilniaus liejiko J. Bretelio gyvenimas ir kūryba)“, in: Menotyra. 2001, nr. 2 (23), p. 62–70.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Kūrybos ,,broliai“, in: Kultūrologija/9. Lietuvos menas permainų laikais.2002, p. 360–373.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Viduklės bažnyčios liturginiai rūbai, indai, reikmenys“, in: Viduklė, Kaunas: Naujasis lankas, 2002, p. 262–280.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Viduklės bažnyčios varpai“, in: Viduklė, Kaunas: Naujasis lankas, 2002, p. 581–587.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Šv. Kryžiaus garbei nulietas“, in: Kultūros paminklai/9. 2002, p. 152–155.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Vieno pabūklo istorija“, in: Menotyra. 2002. Nr. 3(28),  p. 46–50.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Pamažupių meistras“, in: Liaudies kultūra. 2002, nr. 5, p. 48–53.

Martinaitienė, Gražina Marija, ,,Dzievadaris“ (Dzūkijos kryždirbio Antano Sorakos kūryba)“, in: Liaudies kultūra, 2002, nr. 6, p. 37–45.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Antano Jaroševičiaus lietuviški kryžiai“, in: Liaudies kultūra,2003, nr. 5, p. 22–30.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Lietuvos bažnyčių umbrakuliai“, in: Kultūros paminklai/10,2003, p. 178–185.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Liturginiai rūbai, indai ir kiti reikmenys“, in: Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Architektūra ir sakralinės dailės vertybės, Vilnius: Savastis, 2003, p. 88–107.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Varpai“, in: Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Architektūra ir sakralinės dailės vertybės, Vilnius: Savastis, 2003, p. 133–140.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Vilniaus katedros tekstilė XVI a. inventoriuose“, in: Menotyra,2004, nr. 3 (36), p. 10–16.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Kontušinės juostos iš Kurtuvėnų bažnyčios kriptų: restauravimas, tyrimai, identifikacija (kartu su V. Lukšėniene), in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis/ 6. Vilnius, 2005, p. 93–103.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Iš Oriento Vakarų link: LDK bajoro kontušinis kostiumas“, in: Menotyra, 2005, Nr. 2 (39), p. 10–16.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoro kostiumas – unikali Rytų ir Vakarų kultūros tradicijų sampyna“, in: Kultūrologija/12. Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos IV. Vilnius, 2005, p. 441–451.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Kontushu jostas no kapenēm baznïca <…>“ in: Restaurācija atgūtā, zaudētā, saglabātā informacijā. Baltijas valstu restauratoru triennāle. Rīga, 2005, p. 10–14, 162–167.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Rusiškos juostos – kušakai – Lietuvoje“, in: Menotyra, 2006, nr. 3 (44), p. 29–35.

Martinaitienė, Gražina Marija, „XIV–XV a. LDK varpai“, in: Menotyra, 2007, nr. 3, p. 1–15.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Kas į knygas sudėta“, in: Kuriantis protas brangesnis nei turtai…(sudarytoja Giedrė Mickūnaitė), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 165–170.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Kontušo juostos Lietuvos bažnyčių liturginiuose apdaruose“, in: LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai = Sacred art of Grand Duchy of Lithuania: discoveries and new contexts(sudarytoja Rūta Janonienė), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 217–225.

Martinaitienė, Gražina Marija, „Šlovei ir pagražinimui išaustas“, in: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė = The art work: surface, figure, meaning(sudarytoja Dalia Klajumienė), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 77–86.

Sudarytieji mokslo darbai:

Lietuvos sakralinė dailė, t. 1: Vilkaviškio vyskupija, kn. 1: Marijampolės dekanatas. Vilnius: Gervelė, 1996.

Menotyra, 1998, Nr. 2, Vilnius, leidykla ,,Academia“.

Menotyra. 1999 Nr. 2, Vilnius, leidykla ,,Academia“.

Lietuvos sakralinė dailė, t. 1: Vilkaviškio vyskupija, kn. 4: Aleksoto dekanatas. Vilnius: Gervelė, 2000.

Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia. Architektūra ir sakralinės dailės vertybės. Vilnius: Savastis, 2002.

Menotyra, 2002. Nr. 3(28), leidykla ,,Academia“.

Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Architektūra ir sakralinės dailės vertybės (su R. Stankevičiene). Vilnius: Savastis, 2003.

Lietuvos sakralinė dailė. Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas, t. III : Bažnytinė tekstilė XV–XX a. pradžia (sud. Gražina Marija Martinaitienė, Eglė Pinkutė), Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2014.