Regimanta Stankevičienė

humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

1953 m. gimė Kauno raj., Jonučių k. 1971–1976 m. studijavo dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademijoje). 2010 m. apgynė disertaciją: „Antakalnio Jėzus: atvaizdas, kultas, kartotės“. 1976–1990 m. Valstybinio dailės instituto Kultūros paminklų sąvado rengimo grupės mokslinė bendradarbė, šį skyrių reorganizavus 1991–2001 m. dirbo Kultūros ir meno instituto Sakralinės dailės skyriuje, šią įstaigą du kartus reorganizavus dabar yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto (LKTI) Sakralinio meno paveldo skyriaus mokslo darbuotoja.

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos sakralinė dailė ir religinė kultūra,ypač Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos atvaizdai, stebuklingojo atvaizdo fenomenas.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė:

Tęstinio leidinio Lietuvos sakralinė dailėt. 1: Vilkaviškio vyskupija, kn. 1–6 (Vilnius, 1996–2007; kn.1–3 išleistos pavadinimu Lietuvos sakralinės dailės katalogas),); t. 2: Šiaulių vyskupija, d. 1, kn.1–3 (Vilnius, 2011–2014) redakcinės kolegijos narė; nuo t. 1, kn. 3 – mokslinė redaktorė arba viena iš mokslinių redaktorių).
Nuo 1994 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) narė.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos narė.

El. paštas:regimanta1@yahoo.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:
Studija:
Stankevičienė, Regimanta, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“: tyrimai, restauravimas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008, p. 1–48. – ISBN 978-9986-669-79-1.

Sudarytieji mokslo darbai:

Mokslo straipsniai:

Taikomieji tyrimai: