Teresė Jurkuvienė

humanitarinių m. dr., jaunesnioji mokslo darbuotoja

1978–1983 m. studijavo Valstybinio dailės instituto meno istorijos ir teorijos katedroje. 1983–1990 m. Lietuvos mokslinio metodinio kultūros centro Liaudies dailės skyriaus vyr. specialistė, vėliau – Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė, nuo 1998 m. – poskyrio vadovė. Nuo 1990 m. dirba instituto (iki 2002 m. – Kultūros ir meno instituto, iki 2009 m. – Kultūros, filosofijos ir meno in-to, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų in-to) Sakralinio meno paveldo skyriuje (buv. Sakralinės dailės skyriuje). 2011 m. apgynė disertaciją „Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje“.
Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
lietuvių liaudies drabužiai, lietuvių tautinis kostiumas, sakralinė liaudies dailė.

Svarbiausios publikacijos:

Monografijos:

Lietuvių liaudies juostos, Vilnius, 2001.
Lietuvių tautinis kostiumas, Vilnius, 2006.

Straipsniai:

Straipsniai tęstiniame leidinyje Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 1–6, Vilnius, 1996–2007.

Lietuvių tautinio kostiumo raidos bruožai, Menotyra, 1994, Nr. 1, p. 9–16.

Liaudies tekstilė Lietuvos bažnyčiose, Menotyra, 1997, Nr. 3, p. 50–59.

Liaudiškos Nukryžiuotojo skulptūros Vilkaviškio vyskupijoje, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, t. XI, 1997, p. 237–250.

Kelios pastabos apie kryžius – tautinio atgimimo paminklus, Menotyra, 1998, Nr. 2, p. 51–56.

Lietuvių juostos XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, Menotyra, 1999, Nr. 2, p. 72–77.

Lietuvių tautinio kostiumo sampratos raida, Primityvumas mene, Vilnius, 1999, p. 246–273.

Ornamentas XIX a. II pusės pietryčių Aukštaitijos moterų lininiuose drabužiuose, Menotyra, 2000, Nr. 2, p. 33–37.

Suvalkijos tautinis kostiumas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais, Menotyra, 2001, Nr.2, p. 77–80.

Santaikos bažnyčios statybos istorija, Menotyra, 2002, Nr. 3, p. 44–47.

Tautinis lietuvių kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos, Kultūrologija, t. 9, Vilnius, 2002, p. 339–359.

Tautinio kostiumo kūrimo ir gamybos problemos, Liaudies kultūra, 2003, Nr. 6, p. 44–54.

Liaudies dailė Viduklės bažnyčioje, Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia, Vilnius, 2003, p. 108–122.

Ludowe tkaniny litewskie i ubior narodowy w kosciolach Zaniemnia, Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, Warszawa, 2004, s. 247–256.

Suvalkijos kryžiai, Menotyra, 2004, Nr. 3, p. 56–64.

Suvalkijos kryždirbystės bruožai XX amžiuje, Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius, 2005, p. 258–272.

Lietuvių tautinis sceninis kostiumas 1940–1970 m.: idėja ir forma, Menotyra, 2007, Nr. 3, p. 43–62.

Mikalinos Glemžaitės indėlis į lietuvių tautinio kostiumo kūrybą: 1930–1960 m., Menotyra, 2008, Nr. 3, p. 66–79.

Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės lietuvių liaudies kostiumo rekonstrukcijos, Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5, p. 15 – 28.

Antanas Tamošaitis – pirmasis profesionalus tautinio kostiumo kūrėjas, Menotyra, 2010, Nr. 1, p. 65 – 81.

el. paštas: terese.jurkuviene@gmail.com