Nijolė Keršytė

humanitarinių mokslų (filologija) daktarė, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo darbuotoja.

Mokslinė biografija:
1991–1997 m. studijos Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete.
1997–2001 m. studijos Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doktorantūroje.
2002 m. Vilniaus universitete Filologijos fakultete apginta daktaro disertacija tema Intersubjektiniai santykiai literatūriniame diskurse.
Nuo 2002 m. Vilniaus universitete A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro lektorė.
Nuo 2007 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslo darbuotoja.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
šiuolaikinė prancūzų filosofija, struktūralizmas, poststruktūralizmas, semiotika, fenomenologinė filosofija, naratologija.

Svarbiausios publikacijos:
Sudaryta knyga:
Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, sud. N. Keršytė, Vilnius, Baltos lankos, 2007.

Straipsniai:
Šiuolaikinė literatūros tekstų interpretacija: subjekto sugrįžimas, in Literatūra, 2000, Nr. 39-42 (1);
Kitas veidas (įvadas), in Levinas E. Apie Dievą, ateinantį į mąstymą, Vilnius: Aidai, 2001.
Dviejų naratologijų kryžkelėje, in Literatūra, 2002, Nr. 44 (4);
Tikėjimas ir kasdienybė, in Putinaitė N. (leid.) Tikėjimo prieigos, Vilnius: Aidai, 2003, p. 287-317.
Intersubjektiniai santykiai E. Levino filosofijoje, Logos, 2005, Nr. 40, p. 30-39;
Santykio su kitu negalimybė J. Derrida dekonstrukcionizme, Logos, 2006, Nr. 47, p. 109-119.
Prancūzų struktūralizmas: semiotika, naratologija, in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos, Vilnius, VPU, 2006;
Merleau-Ponty ir Levino intersubjektyvumo samprata Husserlio paraštėse, Žmogus ir žodis, 2006, Nr. 4, p. 15-24;
Išprovokuota atsakomybė, Athena: Filosofijos studijos, 2006, Nr. 2, p. 188-201.
Kūnas – reikšmės investicija, (įvadas) in „Mobilus telefonas: daiktas ar ryšys prancūziškoje ir lietuviškoje reklamoje“ in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007;
Le point aveugle de l’éthique de Lévinas : de la passivité à l’élection, in Emmanuel Lévinas: Filozofia, Teologia, Polityka, Warszawa, Instytut Adama Mickiewicza, 2007;
Kitas Tame Pačiame ar priešais Tą Patį (J. Derrida ir E. Levinas). Athena: Filosofijos studijos Nr. 4, 2008, p. 64-104.

Svarbiausi vertimai:
Levinas, E. Apie Dievą, ateinantį į mąstymą (vert. N. Keršytė, R. Matuzevičiūtė ir kt.), Vilnius, Aidai, 2001.
Marion J.-L. Atvaizdo dovana (žiūrėjimo meno metmenys), Vilnius, Aidai, 2003.
Derrida, J. Apie gramatologiją, Vilnius, Baltos lankos, 2006.


Kontaktams: el. paštas: nijolius@takas.lt.