Rita Repšienė

Humanitarinių mokslų daktarė. 1980–1985 m. studijavo VU lietuvių kalbą ir literatūrą. 1985–1987 m. dirbo Vyriausioje enciklopedijų redakcijoje, 1987–1990 m. Lietuvos MA Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje, 1990–2006 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 2001 m. apgynė disertaciją Lietuvių etiologinės sakmės. Nuo 2006 m. dirba LKTI. Yra dvylikos leidinių sudarytoja ir mokslinė redaktorė. Europos socialinio fondo finansuoto projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ koordinatorė (2012–2013).Tarptautinio projektų „Kultūros vertybių ir nematerialiojo paveldo reikšmės XXI amžiuje“ (kartu su Vengrijos Mokslų akademijos Etnologijos institutu, 2013−2015), „Kultūros paveldo vaidmuo XXI amžiuje“ (kartu su Vengrijos Mokslų akademijos Etnologijos institutu, 2010−2012) ir „Balkanų ir Baltijos šalys Europos Bendrijoje“ (kartu su Bulgarijos Mokslų akademijos Folkloro institutu, 2007−2009) koordinatorė; KFMI koordinuojamo projekto „Lietuvių tautos vienybė: istorija, dabartis, ateities iššūkiai“ (rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, 2007) vykdytoja. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno istorijos ir teorijos katedros docentė (nuo 2008), Vilniaus universiteto Kūrybinių medijų  instituto docentė (nuo 2009).

Mokslinių interesų kryptys: šiuolaikinės kultūros teorijos, postmoderni kultūrinė antropologija, nacionalumo, tapatybės ir mitologijos tyrinėjimai bei sklaida.

Latvijos Kultūros akademijos mokslo tarybos narė (nuo 2014 m.)

Tęstinio leidinio Lietuvos kultūros tyrimai (LKTI) vyr. redaktorė.

Recenzuojamų užsienio tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų narė: Inimene, tervis ja haigused. Terviseteemaline artiklikogumik "Medica". /Human Health and Illness from Cultural Perspective. Tänapäeva folkloorist 9/ Contemporary Folklore 9. Toimetanud Piret Paal ja Eda Kalmre/ Edited by Piret Paal and Eda Kalmre Tartu 2010: EKM Teaduskirjastus/ Tartu 2010: ELM Scholarly Press; Tulnukad ja internetilapsed. Uurimusi laste- ja noortekultuurist. / Aliens and Children of Internet. Studies about children and youth culture. Tänapäeva folkloorist 8/ Contemporary Folklore 8. Koostanud ja toimetanud Eda Kalmre/ Edited by Eda Kalmre. Tartu 2010: EKM Teaduskirjastus/ Tartu 2010: ELM Scholarly Press.

El. paštas: r.repsiene@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Sudarytieji mokslo darbai:

Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir iliuzijos,sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.
Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr. − Kultūrologija, t. 17.

Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė.Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p.  ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. Lietuvos kultūros tyrimai, 1.

Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė.Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Asmenybės, lytys, bendruomenės, sudarė Rita Repšienė.Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 192 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. Lietuvos kultūros tyrimai, 3.

Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-66-8. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.

Erosas kultūroje, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-74-3. – Lietuvos kultūros tyrimai, 5.

Atmintis, vaizdas, kultūra, sudarė Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-77-4. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

Rita Repšienė, Mitinių prasmių beieškant: Algirdas Julius Greimas, in Asmenybė, menas, istorija, dabartis, sudarė Rasa Vasinauskaitė,Vilnius: KFMI, 2007, p. 110–119. – Kultūrologija, 15. ISSN 1822-2242. ISBN 978-9955-868-01-9, www.minfolit.lt/arch/13501/13662.pdf;

Rita Repšienė, Stereotipų galia: lietuviškojo tapatumo horizontai (istorija ir tradicijos), inLietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos, Vilnius: KFMI, 2007, p. 236–254. ISBN 9978-9986-638-93-3;

 Rita Repšienė, Lietuvių mitologija: perspektyvos ir galimybės / Lithuanian Mythology: Perspectives and Possibilities, inPerspectives of Baltic Philology. Edited by Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczynska-Hodyl. Poznań: Wydawnistwo "RYS", 2008, p. 197–208. ISBN 978-83-601517-32-1;

Rita Repšienė, Mitologija šiandien: nacionalumo klausimai ir istorinės perspektyvos, in Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, Vilnius: KFMI, 2009, p. 30−45. − Kultūrologija, 17. ISSN 1822-2242, ISBN 9978-9955-868-20-0;

Rita Repšienė, Atminties tapatumai: istoriškumo dilemos ir pasirinkimų retorika, in Istorinės vietos, atmintys, tapatumai, sudarė Vytautas Berenis, Vilnius: LKTI, 2010, p. 45−73. − Kultūrologija, 18. ISSN 1822-2242; ISBN 978-9955-868-23-1;

Rita Repšienė, New Narratives, Traditional Values, and National Cultural Distinction: Reimagining Baltic Identity, inSustainable Heritage, Symposium on European Intangible Cultural Heritage, Budapest, April 23-24, 2010, Edited  by Mihály Hoppál, Budapest: European Folklore Institute, 2010, p. 85–91. ISBN 978-963-88799-5-0.

Rita Repšienė, Medijų kultūra, paveldas ir „naujoji“ nemateralioji UNESCO politika, in Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Sudarė Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Kitos knygos, 2011, p. 112−130. ISBN 978-609-427-062-8.

Rita Repšienė, Šiuolaikinės Lietuvos kultūros vizijos: tarp politikos, medijų ir realybės, inMedijos, politika, vaizduotė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011,  p. 63–78.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32 (1,1 a.l.). Lietuvos kultūros tyrimai, 1.

Rita Repšienė, Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, in Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012,  p. 136–148.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Rita Repšienė, Identity and Stereotypes: Humor Manifestation, in Folklore: Electronic Journal of Folklore, 50.  Edited byMare Kõiva & Andres Kuperjanov (kartu su doc. dr. Laima  Anglickiene, Vytauto Didžiojo universitetas), Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, Estonian Institute of Folklore, 2012, p. 928,  http://www.folklore.ee/folklore/vol50/index.html

Rita Repšienė, Baltiškasis paveldas, patriarchalinė kultūra ir „ašaringoji“ lietuvių tapatybė, in Inkluzīvi. Sastādītāja Janīna Kursīte. Rīga: Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds, 2012, p. 296307.

Rita Repšienė,Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, in Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012,  p. 136–148.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32 (1,1 a. l.). Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Rita Repšienė,Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas). In: Asmenybės, lytys, bendruomenės. Vilnius: LKTI, 2012, p. 58−77. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-59-0.  − Lietuvos kultūros tyrimai, 3.

Rita Repšienė,Nacionalumo tyrimai, tarpkultūrinė komunikacija ir kultūros mokslai. In: Tapatumai, sąveikos, patirtys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 30–49. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.

Rita Repšienė,“Vyrų pabaiga”, arba skirtingi moterų ir vyrų keliai šiandien. In: Erosas kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 14–22. – Lietuvos kultūros tyrimai, 5.

Rita Repšienė,Atmintis populiariojoje kultūroje: televizijos iššūkiai kino industrijai. In: Atmintis, vaizdas, kultūra. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 58–72. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.

Mokslo straipsniai ir akademinės recenzijos kultūros leidiniuose

Rita Repšienė, „Kad būtų atkurtos kultūrinės vertybės“: Skiriama Algirdo Juliaus Greimo 90-mečiui. In: Kultūros barai, 2007, Nr. 3, p. 60–64. ISSN 0134-3106;

Rita Repšienė, Stereotipų galia: lietuvių tapatumo bruožai (istorija ir tradicijos), in Kultūros barai, 2007 ,Nr. 10, p. 2–6, Nr. 11, p. 2–7. ISSN 0134-3106;

Rita Repšienė, Tapatybės mitologija arba idealūs žaidimai su praeitimi. In: Kultūros barai, 2008, Nr. 11, p. 6–11. ISSN 0134-3106;

Rita Repšienė, Mitinis ugnies ir kliūčių ruožas. Apie Mariją Gimbutienę. In: Kultūros barai, 2009, Nr. 1, p. 68–71. ISSN 0134-3106; paskelbta internetiniame eurozine tinkle lietuvių kalba http://www.eurozine.com/articles/article_2010-04-19-repsiene-lt.html;

Rita Repšienė, In pursuit of the goddess: How one woman defied the odds to restore the feminist principle, in www.eurozine.com/articles/2010-04-19-repsiene-en.html;

Rita Repšienė, Nacionalumas XXI amžiuje: tapatumo akibrokštai, gelotofobija ir naujieji naratyvai. In: Kultūros barai, 2010, Nr. 2, p. 2–7. ISSN 0134-3106;

Rita Repšienė, Šventoji ideoteka, tautiniai naratyvai ir pasirinkimo laisvė. In: Kultūros barai, 2010, Nr. 12, p. 7–15. ISSN 0134-3106;

Rita Repšienė, Gundymas laisve, arba kapitalizmas kitaip [Rec. Vytautas Rubavičius. Postmodernusis kapitalizmas, Vilnius: Kitos knygos, 2010. − 272 p.]. In: Kultūros barai, 2010, Nr. 7/8, p. 106−108;

Rita Repšienė, Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių [Rec. Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Sudarytojai: Carl Henrik Fredriksson, Almantas Samalavičius, Vilnius: Kultūros barai, 2010. 328 p.]. In: Literatūra ir menas, Nr. 35 (3299), 2010, rugsėjo 24, p. 4, http://culture.lt/lmenas/?leid_id=3299&kas=straipsnis&st_id=17019; http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-09-28-rita-repsiene-vaduojantis-is-praeities-priklausomybes-ir-kitokiu-nelaisviu/50813

Rita Repšienė, Lituanistika kitapus: akistatos su praeitimi, praradimai ar atradimų džiaugsmas? [Rec. Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. Sudarė Ilja Lemeškin, Jolanta Zabarskaitė. T. I, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. − 920 p.] . In: Kultūros barai, 2011, Nr. 2, p. 90−92.

Rita Repšienė, Tapatybės trajektorijos, (savi)kūros mechanizmai ir herojų skurdas. In:Kultūros barai, 2012, Nr. 7/8, p. 19−24. ISSN 0134-3106.

Rita Repšienė,Kultūros dabartis, sėkmės scenarijai, arba Paslaptys, suvoktos kitaip [Rec. Ruta Sepetys, Tarp pilkų debesų, Vilnius: Alma littera, 2011. 336 p.]. In:Kultūros barai, 2012, Nr. 4, p. 84−87. ISSN 0134-3106.

Rita Repšienė,Vilnius, Czesławas Miłoszas ir kitokia dvasios palaima [Rec. Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos. Sudarė Margarita Matulytė. Vilnius: Apostrofa, 2012]. In:Kultūros barai, 2012, Nr. 11, p. 102−105. ISSN 0134-3106.

Rita Repšienė, Išnykusio proto ieškojimas. In:Kultūros barai, 2013,  Nr. 4, p. 8–14.  ISSN 0134-3106.

Rita Repšienė, Nacionalumo atgimimas, arba Kuo stebinsime Europą. In:Kultūros barai, 2013, Nr. 7/8, p. 2–7.  ISSN 0134-3106.

Rita Repšienė, Lietuvių ir lenkų tapatumų bendrybės: istorinės paralelės, sankirtos ir vizijos. In:Metai, 2014, Nr. 1, p. 96–103

Rita Repšienė, Apie kultūros vertybes, prioritetus ir kitus pasirinkimus. In:Kultūros barai, 2014, Nr. 6, p. 2–6.

Rita Repšienė, Dainų ir šokių šventės idealai tikrovės akivaizdoje. In:Kultūros barai,2014, Nr. 12, p. 48–52.