Skaidra Trilupaitytė

Humanitarinių mokslų daktarė. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė, tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) narė. 1997m. Vilniaus dailės akademijoje suteiktas menotyros magistro laipsnis. 2003m. Vilniaus dailės akademijoje apginta daktaro disertacija tema „Lietuvių dailės gyvenimas institucijų kaitos požiūriu: Devintojo dešimtmečio pabaiga-dešimtojo dešimtmečio pradžia“. Stažavosi arba dalyvavo projektuose Oksfordo (Didžioji Britanija), The New School  (Niujorkas, JAV), McMaster (Torontas, Kanada), Centrinės Europos (Budapeštas, Vengrija) universitetuose. Rašo straipsnius Lietuvos ir užsienio akademinėje spaudoje miesto urbanistines-kultūrines regeneracijos, tarptautinių kultūrinių mainų, posovietinio lūžio laikotarpio (Atgimimo) Lietuvos kultūros institucijų klausimais. Kaip kviestinė lektorė skaito paskaitas Vilniaus dailės akademijoje magistrantams ir doktorantams.

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis– kultūros politika.

El. paštas: skaidra_t@yahoo.com

Pagrindinės publikacijos:

Kultūrinės tapatybės klausimai viešojoje kultūros politikoje, in Istorinės vietos, atmintys, tapatumai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p.12−30. − Kultūrologija, 18.

„Naujojo Vilniaus“ vizija posovietinėje urbanistinėje politikoje, in Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2009, p. 210−227. − Kultūrologija, 17.

Guggenheim’s global travel and the appropriation of a national avant-garde for cultural planning in Vilnius, in International Journal of Cultural Policy, vol. 15, no. 1, 2009, p. 123−137.

Manuel Castells „Informacinis miestas“ ir postmodernistinės urbanistinio kultūrinio planavimo strategijos (Guggenheimo muziejaus pavyzdys), in Postmodernizmo fenomeno interpretacijos (sud. Antanas Andrijauskas), Vilnius: Versus Aureus, 2009, p. 503−516.

On Lithuanian Geopolitical Identity: National Elites and International Intellectual Exchanges, in World Political Science Review, vol. 4, no. 2, 2008, DOI: 10.2202/1935-6226.1047. Prieiga per internetą: http://www.bepress.com/wpsr/vol4/iss2/art2

Globalūs XXa. muziejai, SRGF ir Vilniaus kultūrinio planavimo retorika, in Acta Academiae Artium Vilnensis 50, Kultūra. Rinka. Visuomenė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 299−319.

Culture or Power Politics? Post-Cold War Anti-Americanism in Russia, in The Political Consequences of Anti-Americanis (ed. by Richard Higgott, Ivona Malbasic), New York: Routledge/Warwick Studies in Globalisation, 2008, p.74−90.

Soviet Art Evaluation in the Post-Soviet Lithuania, in Different Modernisms, Different Avant-Gardes: Problems in Central and Eastern European Art After World War II, edited by Sirje Helme, Tallin: KUMU (Eesti Kunstimuuseum), 2008, p. 383−393.

Nacionalinė tapatybė ir muziejus: Lietuvos meno reprezentacija nepriklausomoje valstybėje, in Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, sudarytojai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius, Vilnius: Kronta, 2008, p. 242−257.

Totalitarianism and the Problem of Soviet Art Evaluation: The Lithuanian Case, in Studies in East European Thought, vol. 59, no. 4, 2007, p. 261−280.

Kūrybinės laisvės diskursai vėlyvojo sovietmečio ir pirmųjų nepriklausomybės metų Lietuvos dailės gyvenime, in Menotyra, t. 14, nr. 2, 2007, p. 1−19.

Totalitarizmas ir sovietmečio meno (ne)laisvė: kai kurie vertinimo klausimai, in Darbai ir dienos 47, 2007, p. 93−114.

Išeivijos ir (po)sovietinio dailės gyvenimo sąlyčiai: lyginamoji perspektyva, in Academiae Artium Vilnensis 46, Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 7−15.

Socialinių lūžių ir tęstinumų problema XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos-dešimtojo dešimtmečio pirmos pusės Lietuvos dailės gyvenime, in Academiae Artium Vilnensis 43, Formų difuzijos XX a. dailėje ir architektūroje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 225−234.

Grįžimo tema Lietuvos meninėje kultūroje po 1990-ųjų metų, in Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 191–205.

Politics of Cultural Integration: The Great Return after 1990, in Changes, Challenges and Chances. Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies (ed. Bernd Henningsen) Berlin: BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005, p. 67– 82.

XX a. pabaigos kultūros karai ir posovietinio dailės gyvenimo lūžiai, in Pažymėtos teritorijos, (sud. Lolita Jablonskienė, Rūta Goštautienė), Vilnius: Tyto Alba, 2005, p. 43−67.

Lithuanian Politics for the Arts During the Nineties: Some Narratives on the Representation of National Culture, in Post-Communist Lithuania: Culture in Transition, edited by Stanislovas Juknevičius, Vilnius: Culture, Philosophy and Arts Research Institute, 2005, p. 158−167.