Stanislovas Juknevičius

Stanislovas JUKNEVIČIUS- humanitarinių m. dr., docentas, vyresnysis mokslo darbuotojass.

Gimė 1949 Švenčionyse.  1975 baigė Maskvos valstybinio universiteto Filosofijos fakultetą, 1980 – to paties fakulteto aspirantūrą ir apgynė disertaciją tema „A. Molio informacinės estetikos kritinė  analizė“. Dirbo Kauno medicinos akademijoje, Vilniaus universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 1978 – Kultūros ir meno institute, vėliau reorganizuotame į Lietuvos kultūros tyrimų institutą. 1988 metais stažavosi Melburno universitete (Australija), 

Mokslinių interesų sritys– religijotyra, vertybių istorija ir teorija,  kultūrinė psichologija

El. paštas: juknevicius.s@gmail.com


SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Juknevičius S. Eksperimentinė estetika: teorinės estetinio skonio tyrimo prielaidos. Vilnius, Valstybinis leidybos centras,1993. – 178 psl. Santr. anglų k. ISBN 9986-09-029-1.

Skirtingumo dimensijos: Lietuvos gyventojų vertybės europiniame kontekste. -  Vilnius: Gervele, 2002. –  316 psl.Santr. anglų k.  ISBN 9986 – 638 – 27 – 5

Pasąmonė ir religija. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. – 256 psl. Santr. anglų k.  ISBN 978-9955-868-34-7.

            
Sudarytieji  mokslo darbai:

Kultūra ir religija.(sudarytojas StanislovasJuknevičius). Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. – 396 psl.ISBN 9986 – 09 – 084 - 9

Kultūros savitumas ir universalumas. Kultūrologija, 11 tomas. (sudarytojas Stanislovas Juknevičius )- Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas,  2004. – 352 psl. ISBN 9986 – 638 – 52 – 6.

Post-communist Lithuania: Culture in Transition(edited by Stanislovas Juknevičius) - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas,  2005. – 183 psl. ISBN 9986 – 638 – 63 – 1.

Kultūra globalizacijos sąlygomis.Kultūrologija, 13 t.omas. (sudarytojas Stanislovas Juknevičius).  Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. – 368 psl.  ISSN 1822 – 2242, ISBN 9986 – 638 – 68 – 2. 

Sovijus. Tarpdalykiniai  kultūros tyrimai. T. 1, Nr.1. (sudarytojas Stanislovas             Juknevičius).  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, - 2013. 280 psl.  ISSN 2351-             471X.

 

Moklso straipsniai:

Юкнявичюс, Станисловас. Некоторые методологические проблемы построения эстетических  тезаурусов. -  Вестник МГУ, серия Философия, 1981. No.3. c. .65-74. ISSN 0130-0091.

Juknevičius, Stanislovas.The Problem of Immortality in Religious Mysticism. Spectrum: Studies in the History of Culture. Vol.1, Gervelė, Publishing House, 1997, p.155-174. ISSN 1392 – 3471.

Juknevičius, StanislovasLietuva Europos vertybių žemėlapyje   Europa ir mes.(sudarytojas S. Juknevičius)  Vilnius, Gervelė,2001, p. 22 - 36. ISBN 9986 – 638 – 22 – 4.

Juknevičius, Stanislovas, Savicka, Aida. From Restitution to Innovation: Volunteering in Postcommunist Countries .InDekker P. and Halman L. (Eds) The values of Volunteering: Cross-Cultural   Perspective.  Cluver Academic/Plenum Publishers, 2003,,p 127– 142. ISBN978-1-4615-0145-9.                      

Juknevičius, StanislovasRozvoj religii I moralnosci na Litwe postckomunistycznej: religia bez moralnosci? //Colloquia Communa – vol. 80 – 81, No 1 – 2, 2006, p. 170 – 179. ISBN 978-83-7441-493-7. ISSN 0239-6815.

Juknevičius, StanislovasVakarai ir islamas: konfrontacija ar savitarpio supratimas? Kultūrologija, t.13: Kultūra globalizacijos sąlygomis.  - Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2006, p. 116 - 152. ISSN 1822 – 2242, ISBN 9986 – 638 – 68 – 2.

Juknevičius, StanislovasReligiousity and the Moral Values of Lithuanians in the Europeam Context” in: Aida Savicka (eds) Identity and Values of Lithuanians. Washington: Council for Research in Values and Philosophy, 2007, p. 100 - 121. ISBN 978-1-56518-238-7.

Juknevičius, StanislovasMitų reikšmė formuojant tapatumus: istorinės patirtys ir dabarties iššūkiai. R. Repšienė (sud.) Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir iliuzijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla. 2007. P. 172 – 193. ISBN 978-9986-638-93-3.

Juknevičius, StanislovasCivilizacijos kaina: savižudybės Lietuvoje Vakarų kultūros krizės kontekste. Kn. S. Juknevičius, R. Žiliukaitė, A. Mitrikas, T. Leončikas, A. Savicka, V. Savukynas. Dabartinės Lietuvos kultūros raidos tendencijos: vertybiniai virsmai.Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. P. 8 – 49. ISBN 978-9986-638-94-0.

Juknevičius, StanislovasBetween Myth and Reality: Charakter and Values of the Lithuanians. In: Anastasova E., Koiva M. (eds). Balkan and Baltic States  in  United Europe: History, Religions and Cultures. Sofia,Tartu: Paradigma PH, 2009, p. 197-206. ISBN 978-954-326-114-7.

Juknevičius, StanislovasРелигиозните ценности сред литовците: сравнително изследване // Български фолклор, 2009, год. ХХХV,  кн. 3 – 4, c. 146 - 152. ISSN 0323-9861).

Juknevičius, StanislovasTarp inercijos ir tradiciškumo: lietuvių religingumo bruožai. Kultūrologija, 18: Istorinės vietos, atmintys, tapatumai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. P. 31-44. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-31-1.

Juknevičius, StanislovasJuodoji saulė: įsivaizduotas fašistų pasaulis. R. Repšienė (sud.) Lietuvos kultūros tyrimai, 1: medijos, politika, vaizduotė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. P. 136-152. ISSN 2029-8560.

Juknevičius, StanislovasKūrybinė įsivaizduojamų bendruomenių funkcija. R. Repšienė (sud.) Lietuvos kultūros tyrimai, 3: asmenybės, lytys, bendruomenės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 140-155. ISSN 2029-8560.

Juknevičius, StanislovasKultūros psichologija: įsivaizduojamos bendruomenės pokomunistinėje Lietuvoje.  R. Repšienė (sud.) Lietuvos kultūros tyrimai, 4.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013, p. 138-153. ISSN 2029-8560.

Juknevičius, StanislovasKai vaizduotė žudo: rasizmo psichologijos bruožai. S. Juknevičius (sud.) Sovijus. Tarpdalykiniai  kultūros tyrimai. T. 1, Nr.1. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013, p. 117-135. ISSN 2351-471X.


Kitos akademinės publikacijos:

 Juknevičius, Stanislovas.  Tikėjimo šviesa. Naujasis židinys, 1991, Nr. 3, p. 4-8.

Juknevičius, StanislovasSavižudybė kaip dezintegracija:  laiptai į pragarą. Metai, 2006, Nr. 10. P. 108-121.

Juknevičius, StanislovasTapatybės beieškant: ar turėsime tautą vienijančius mitus? Naujoji Romuva, 2007, Nr..4.  5- 10.

Juknevičius, StanislovasFašizmas – baltosios rasės agonija. Metai,2011, Nr.6. P. 128-138