Asta GINIŪNIENĖ, PhD

Senior researcher at the Department of Sacral Art Heritage
Born on 3rd February of 1961 in Kaunas, Lithuania.

Education

Degree in Art history from the State Art Institute of Lithuanian SSR (at present Vilnius Academy of Arts) (1979-1984).
Doctoral diploma in Humanities and Art History from Vilnius Academy of Fine Arts. Dissertation defended on 23rd March, 2010. Title: “The Way of the Cross in the Diocese of Samogitiain the second half of the 18th century – the beginning of the 20th century”.

Membership in professional organizations and expert boards

A member of the Lithuanian Art Historians Society.

Work experience

Heritage specialist at the Centre of Cultural Heritage from 2007.
Senior Research Scientistin the Institute of Lithuanian Cultural Research, Heritage of Sacred Art department from 2014.

Research areas

Religious art of the 18th-20th centuries and iconography.

Contact:

E-mail: asta.giniuniene@gmail.com

Monograph:

Giniūnienė, Asta, Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje–XX a. pradžioje: Sklaida ir raiška. [Way of the Cross in Lithuania from second half of 18 century to beginning of 20 century: the spread and expression]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. ISBN 978-609-447-117-9

Academic publications:

Giniūnienė, Asta, Veiviržėnų bažnyčios iliuzinė tapyba ir XVIII a. II pusės–XIX a. I pusės Kristaus kapo dekoracijos [Trompe l’oeil painting in Veiviržėnai Church and decorations of the Tomb of Jesus from the 2nd half of the 18th c. to the 1st halfof the 19th c.],in: Menotyra, 2012, t. 19, Nr. 1, p. 18–36. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)

Giniūnienė, Asta, The articles about the religious art in the churches of Vilkaviškis and Šiauliai Dioceses in: Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1: Vilkaviškio vyskupija, book 6, Vilnius, 2006–2007; vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 1–3, 2011–2015.

Giniūnienė, Asta, Kryžiaus kelio iliustracijos Lietuvos XIX a. leidiniuose [Illustrations of the Way of the Cross in the 19th century publications in Lithuania], in: Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 1, p. 48–66. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)

Giniūnienė, Asta. Pamirštas skulptūrų rinkinys Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono evangelisto bažnyčioje [Forgotten collection of sculptures in the Church of Sts John the Baptist and John the Evangelist], in: Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, Vilnius, 2010, p. 229–240. ISBN 978-609-447-000-4(in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Petro (?) Rozalino ir Giandomenico Tiepolo Kryžiaus kelio paveikslai [Stations of Cross by Petras (?) Rozalinas and Giandomenico Tiepolo], Menotyra,  2010, t. 17, Nr. 1, p. 26–36. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Bernardinų įnašas į Kryžiaus kelio sklaidą XVIII a. vid.–XIX a. vid., [Contribution of the Bernardines to the spread of the Way of the Cross in the mid-18th - mid-19th century], in: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2009, p. 397–432. ISBN 978-9955-868-16-3. (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Viešpaties Kančios kelio paveikslų kelionė [Journey of the pictures of the Way of the Cross], in: Kuriantis protas brangesnis nei turtai, Vilnius: 2009, p. 137–149. ISBN 978-9955-854-21-0 (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Kryžiaus kelias bažnyčių šventoriuose XVIII a. pab.–XIX a. pr. [Way of the cross situated in the churchyard (late 19th - early 20th century], in: Kultūros paminklai, 2009, Nr. 14, p. 152–165. ISBN 978-9986-420-81-1. (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Viešpaties Kančios kelio pamaldumo tradicija – XVIII–XIX a. Lietuvos kalvarijos [Tradition of the devotion of the Lord's passion way - Lithuanian calvaries in 18th-19th centuries], in: Kultūros paminklai, 2008, Nr. 13, p. 78–87. ISBN 978-9986-420-81-1. (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Kryžiaus kelias XVIII a. II p.–XIX a. grafikoje [The Way of the Cross in the graphic arts of the late 18th–19th centuries], in: Menotyra, 2008, t. 15, Nr. 3, p. 8–22. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Josefo von Führicho Kryžiaus kelio ciklas Vienos Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, jo kartotės Lietuvoje [Cycle of the way of the Cross by Joseph von Führich in the Church of St. John of Nepomuk in Vienna, and its imitations in Lithuania], in: Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius, 2008, p. 245–271. ISBN: 9789955868125 (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Užnemunės Kryžiaus kelio stotys [Stations of the Cross of the Užnemunė Region], in: Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius, 2005, p. 209–226, ISBN 9986–638–62–3. (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Dievo tarno Mykolo Giedraičio ikonografija [The iconography of Mykolas Giedraitis, The servat of God], in: Acta Academiae artium Vilnensis, t. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, Vilnius, 2004, p. 123–135. ISSN 1392–0316. (in Lithuanian)

Giniūnienė Asta, Plungės apylinkės kryžiaus kelio stotys [Stations of the Cross in the Area around Plungė], in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Vilnius, 2003, t. 18, kn. 2, p. 895–914. ISSN 1392-0499. (in Lithuanian)

Conference presentation

Giniūnienė Asta, Josefo von Führicho Kryžiaus kelio ciklas Vienos Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, jo kartotės Lietuvoje [Cycle of the way of the Cross by Joseph von Führich in the Church of St. John of Nepomuk in Vienna, and its imitations in Lithuania], in: Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje. 7 December, 2006, Vilnius (Lithuania).

Giniūnienė Asta, Dievo tarno Mykolo Giedraičio ikonografija [The iconography of Mykolas Giedraitis, The servat of God], in: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, 13-14 Mai, 2004, Vilnius (Lithuania).

Giniūnienė Asta, Plungės apylinkės kryžiaus kelio stotys [Stations of the Cross in the Area around Plungė], in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, 28 June-1 July 2000, Klaipėda, (in Lithuanian)