Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ, PhD

Scientific researcher at the Department of Sacral Art Heritage
Born on 21st December of 1974 in Alytus.

Education

Faculty of Arts (1994-1999) at Vytautas Magnus University (BA degree in Art history). BA thesis title: “M. E. Andriolli’s Paris period (1883-1886)”. The Department of Art History and Theory (2001-2003) at Vilnius Academy of Fine Arts (MA degree in Art history). MA thesis title: “The Genesis and Spread of the Iconographical type of Christ in Distress in Lithuania”. Doctoral diploma from Vilnius Academy of Fine Arts (Humanities, Art History). The dissertation was maintained on 30th September of 2009: “Idea and Image of Christ in Distress in Lithuania from the 16th century to the first half of the 20th century”.

Membership in professional organizations and expert boards

Member of the Lithuanian Art Historians Society (from 2012 chair of the association), 2009-2015 member of experts’ committee of movable cultural heritage evaluation Council of the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture.

Research areas

G. Surdokaitė-Vitienė has interests in the religious art of the 17th-19th centuries: Representation of cult of Christ passions in the religious art of the 17th-19th centuries,
Relations, influences and development of professional church and religious folk art,
Background, genesis, diaspora and circulation of religious folk art,
Textile of the 17th-19th centuries.

Contact:

E-mail: gabisu@yahoo.com

Academic publications:

Surdokaitė Gabija, The articles about the religious art in the churches of Vilkaviškis and Šiauliai Dioceses in: Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1: Vilkaviškio vyskupija, book 5–6, Vilnius, 2003–2007; vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 1–3, 2011–2015.

Gabija Surdokaitė-Vitienė, Christ in Distress in Lithuanian oral folklore and folk sculpture: a few aspects of folk syncretism in the local rural culture, in: Prace Etnograficzne, 2014, vol. 42, No 3. ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558. http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-42-2014/42-3-2014/ [published online 2014-12-16]

Gabija Surdokaitė-Vitienė, Understanding the image of Christ in Distress in Lithuanian folk culture: the conceptions of passion, sin and prefiguration of prophet Jeremiah, in: Zarządzanie w Kulturze, 2014, vol. 15, No 3, p. 287–302. ISSN 1896-8201, e-ISSN 2084-3976. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-15-2014/15-3-2014/ [published online 2014-09-17]

Gabija Surdokaitė-Vitienė, Augalinis ornamentas XVIII a. audiniuose: kilmė, motyvai, mados [Floral Ornament in Fabrics of the 18th Century: Origin, Motifs and Fashions], in: Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai (ed. Aleksandra, Aleksandravičiūtė), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 162–192. ISBN 978-9955-868-69-9. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, O znaczeniu pewnego wizerunku w życiu religijnym i sztuce: Chrystus Frasobliwy – jego funkcja i miejsce [The Function of one image in the religious life and art: the purpose of Christ in Distress], in: Zarządzanie w kulturze, 2013, Nr. 14, z. 2, p. 121–138. ISSN 1896-8201. (in Polish)

Surdokaitė Gabija, Krzyże w guberni suwalskiej w XIX w.: między tradycją a dyktatem władzy [Crosses of the Suwalki Province of the 19th century: between the Tradition and Government’s dictate], in: Zarządzanie w kulturze, 2012, Nr. 13, z. 3, p. 239–262. ISSN 1896-8201. (in Polish)

Surdokaitė Gabija, Caro valdžios nurodymai dėl kryžių statymo XIX a. pabaigoje [The instructions of the tsarist administration regarding erection of crosses at the end of the 19th century], in: Menotyra, 2012, Nr. 1, p. 37–46. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, О трaдиции одевaния скульптур в Литве в XVII-XX вв. [The Tradition of dressed sculptures in Lithuania, 17th–20th centuries], in: Пространство культуры, 2011, Но. 4, с. 123–143. ISBN 978-5-904847-03-6. Tas pats Promemoria: Revista Institutului de Istorie Socială, 2012, t. III, Nr. 4, p. 30–53. ISSN 1857-3843. (in Russian)

Surdokaitė Gabija, Loreto Švč. Mergelės Marijos kartotės Lietuvoje [The imitations of the image of our Lady of Loreto in Lithuania], in: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 128–146. ISBN 978-9955-868-36-1. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, ИконографияСпаса Полунощногов Литве [The iconography of Christ in Distress in Lithuania], in: Деревянная культовая скульптура: Проблемы хранения, изучения, реставрации, Москва: ФГОУ ВПО МГАУ, 2011, p. 210–225. ISBN 978-5-86785-262-7. (in Russian)

Surdokaitė Gabija, Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo paskirtis [The purpose of the image of Christ in Distress], in: Menotyra, 2010, Nr. 1, p. 51–64. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Rūpintojėlis lietuvių tautosakoje ir liaudies skulptūroje: pagrindiniai sampratos aspektai [Rūpintojėlis in Lithuanian Oral Folklore and Folk Sculpture: The Main Aspects of Conception], in: Tautosakos darbai, t. XL, 2010, p. 139–159. ISSN 1392-2831. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Degučių bažnyčios liturginiai rūbai, indai ir kiti reikmenys [The liturgical vestments, utensils and others liturgical utensils of Degučiai Church], in: Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija. Lietuvos valsčiai. Žemaičių Naumiestis, www.llt.lt, 2010. P. 1–17. ISSN 2029-0799. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Degučių bažnyčios tapyba [The paintings in the church of Degučiai], in: Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija. Lietuvos valsčiai. Žemaičių Naumiestis, www.llt.lt, 2009. P. 1–8. ISSN 2029-0799. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Иконография, распростанение, назначение образа Спаса Полунощного в XVII–XX вв. в Великом Княжетстве Литовском и Литве [The iconography, spread and meaning the image of Christ in Distress in the Grand Duchy of Lithuania and Lithuania in the 17th - 20th centuries], in: Древнерусская скульптура, т. 6: Проблемы иконографии. Выпуск первый, Москва, 2009, с. 50–66, 168–169. ISSN 2071–9698. (in Russian)

Surdokaitė Gabija, Šiluva ir 1937 m. Paryžiaus pasaulinė paroda [Šiluva and the 1937 Paris World Exhibition], in: Meno istorija ir kritika, T. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje, Kaunas, 2009, p. 123–129. ISSN 1822–4555. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Rengiamųjų skulptūrų tradicija Lietuvoje [The Tradition of dressed sculptures in Lithuania], in: Kultūros paminklai, 14, Vilnius, 2009, p. 137–151. ISBN 978-9986-420-81-1. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Sverdiolas, Arūnas. Paveikslų galia [The Power of Images], in: Gyvas žodis, gyvas vaizdas Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 182–200. ISBN 978-9955-854-63-0. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, „Крест – каравик в Литве. Происхождение, развитие, обычаи“ [Double Crosses of Caravaca in Lithuania: Genesis, Spread, Rites], in: Revista deistorie a Moldovei, 2008, Nr. 2 (74), p. 22–37.ISSN 1857–2022. (in Russian)

Surdokaitė Gabija, Balninkų rūpintojėlio skulptūra [The sculpture of Christ in Distress of Balninkai Church], in: Menotyra, 2008, Nr. 3, p. 1–7. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Rūpintojėlio kultas Lietuvoje [The Cult of Christ in Distress in Lithuania], in: Acta Academiae artium Vilnensis, Vilnius, 2008, t. 54: LDK Sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai, p. 173–182. ISSN 1392–0316. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Kryžius-karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai [Double Crosses in Lithuania: Genesis, Spread, Rites], in: Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje, Vilnius, 2008. p. 51–69. ISBN 978-9986-529-76-7. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, XIX a. Užnemunės kryžiai: tarp tradicijos ir valdžios diktato [Crosses of the Užnemunė region of the 19th century: between the tradition and government’s dictate], in: Užmenumė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius, 2005, p. 238–257. ISBN 9986–638–62–3. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Susimąsčiusio Kristaus atvaizdas XVII–XVIII a. LDK bažnyčiose: paskirtis ir paplitimas [The image of Christ in Distress in the 17th - 18th c. Lithuanian churches: the purpose and distribution], in: Menotyra, 2005, Nr. 2, p. 23–29. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)

Surdokaitė Gabija, Rūpintojėlio pirmavaizdžio problema [Study of the Prototype of Christ in Distress], in: Acta Academiae artium Vilnensis, t. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, Vilnius, 2004, p. 99–111. ISSN 1392–0316. (in Lithuanian)

Books (editor or co-editor):

Surdokaitė Gabija (editor) Menotyra, peer-reviewed journal, 2010, No. 1; 2012, No. 1; 2013, No. 1; 2014, No. 1; 2015, No. 1. ISSN1392-1002.

Surdokaitė Gabija (co-editor with Lina Balaišytė) Menotyra, peer-reviewed journal, 2010, No. 4. ISSN1392-1002.

Surdokaitė Gabija (co-editor with Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė)Acta Academiea Artium Vilnensis, peer-reviewed journal, vol. 65–66: Lietuvos kultūros karališkas dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, peer-reviewed journal, Vilnius, 2012. ISSN 1392–0316.

Surdokaitė Gabija (editor)Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, collection of articles, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. ISBN 978-9955-868-36-1.

Surdokaitė Gabija (editor)Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, collection of articles, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. ISBN 978-9955-868-12-5.

Surdokaitė Gabija (co-editor with Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė)Lietuvos sakralinė dailė, vol. I. Vilkaviškio vyskupija, book 6: Šakių dekanatas, part 2: Naudžiai–Žvirgždaičiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. ISBN 9986-638-78-X.

Surdokaitė Gabija (co-editor with Regimanta Stankevičienė)Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1. Vilkaviškio vyskupija, book 6: Šakių dekanatas, part 1: Barzdai–Lukšiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. ISBN 9986-638-78-8.

Surdokaitė Gabija (co-editor with Marius Iršėnas) Acta Academiae artium Vilnensis, vol. 38: Dailės parafrazės. XX amžius, peer-reviewed journal, Vilnius, 2005. ISSN 1392–0316.

Surdokaitė Gabija (co-editor with Marius Iršėnas) Acta Academiae artium Vilnensis, vol. 33: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, peer-reviewed journal, Vilnius, 2004. ISSN 1392–0316.

Conference presentations

Gabija Surdokaitė-Vitienė, Dendrochronological dating of paintings and sculptures in Lithuania: Application and perspectives, in: BaltDendro 2014, 25-28 August, Järvselja, (Estonia).

 Surdokaitė Gabija, Žemaičių kryždirbystė XIX a. carinės valdžios diktato akivaizdoje [The samogitian Cross-carving under tzar government’s dictate in the 19th century] in: Žemaičių kryždirbystė krašto istorijos ir kultūros kontekste. 3 August, 2013, Telšiai (Lithuania).

Surdokaitė Gabija, Иконография Спаса полунощного в Литве, in: Скульптура православных храмов. 25–26 October, 2010, Moscow (Russia).

Surdokaitė Gabija, Loreto Švč. Mergelės Marijos kartotės Lietuvoje [The imitations of the image of our Lady of Loreto in Lithuania], in: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. 3 December, 2009, Vilnius (Lithuania).

Surdokaitė Gabija, Pranciškoniškosios Rūpintojėlio ištakos [The franciscanian sources of the image of Christ in Distress], in: Mažesnieji broliai Lietuvoje. 2 October, 2009, Vilnius (Lithuania).

Surdokaitė Gabija, Šiluva ir 1937 m. Paryžiaus pasaulinė paroda [Šiluva and the 1937 Paris World Exhibition], in: Šiluva Lietuvos kultūroje. 18 April, 2008, Kaunas (Lithuania).

Surdokaitė Gabija, Maro kryžiai Lietuvoje: tradicijos ir naujovės [The Crosses of Pest in Lithuania: traditions and innovations], in: Liaudies menas – meninių tradicijų egzistavimo ir patvarumo Lietuvoje liudytojas, 16 June, 2008, Kretinga (Lithuania).

Surdokaitė Gabija, Double Crosses in Lithuania: Genesis, Spread, Rites, in: The Phenomenon of Cross-crafting in Folk Culture. 24-26 October, 2006, Vilnius (Lithuania).

Surdokaitė Gabija, 19th Century Cross Making in Suwalki Province, in: Lithuanian Crosses in Worldwide context. 10-11 November, 2005, Kaunas (Lithuania).

Surdokaitė Gabija, The Study of the Prototype of Christ in Distress, in: Prototype and derivation. A study of image transformation. 13-14 May, 2004, Vilnius (Lithuania).

Surdokaitė Gabija, The Cult of Christ in Distress in Lithuania, in: Sacred Art of Lithuania: exposures and new contexts. 15-17 October, 2003, Vilnius (Lithuania).